Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych

Aneta Drabek

Abstrakt


Bibliograficzne bazy danych należą do najważniejszych elementów warsztatu każdego naukowca. Jednakże dane zgromadzone w tych źródłach dają o wiele więcej możliwości niż tylko sporządzanie kwerend tematycznych. Artykuł ukazuje przykłady zastosowania baz bibliograficznych do badań bibliometrycznych i naukometrycznych (np. identyfikacja wiodących czasopism w niektórych dziedzinach, badania struktury i rozwoju poszczególnych dziedzin, w tym analizy trendów i prognoz, a także udział poszczególnych krajów e-nauce światowej). Praca ukazuje warunki konieczne do stworzenia polskiego indeksu cytowań.

Słowa kluczowe


bibliograficzne bazy danych, bibliometria, polski indeks cytowań

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BazEkon [on-line]. Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/.

BazTech — Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych [on-line]. Konsorcjum BazTech [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://baztech.icm.edu.pl/.

BIRSKA, R., BUSSE-TURCZYŃSKA, E. Analizy bibliometryczne dla środowiska naukowego generowane na podstawie bazy danych „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Forum Bibliotek Medycznych [on-line]. 2009, nr 2 [Dostęp 28.04.2013], s. 523–535. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.umed.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=33&Itemid=59.

CYTBIN [on-line]. Katowice: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ, 2000–2013 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/cytbin/.

Cytowania w BazEkon [on-line]. 2012 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/cytowania/.

DRABEK, A., TOMASZCZYK, J. Czasopismo „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” w świetle danych bazy CYTBIN. W: PIETRUCH-REIZES, D. (red.) Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. UŚ, 2008, s. 365–375.

DRABEK, A. Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych. Toruń: Dom Wydaw. Duet, 2010. ISBN 978-83-61185-78-9.

DRABEK, A. Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej. Biuletyn EBIB [on-line]. 2012, nr 3(130) [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/130/130_drabek.pdf.

KOLASA, W. M. Historia mediów polskich w świetle wskaźników bibliometrycznych. Zeszyty Prasoznawcze 2011, s. 3–4, s. 8–27.

KOLASA, W. M. Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowanie. Przegląd Biblioteczny 2011, z. 4, s. 466–486.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B. Analiza naukometryczna dorobku publikacyjnego uczelni — kryteria, statystyki, raporty. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2010, nr 3, s. 46–54.

MAMORSKA, K., SIEK, B. O zależnościach między bibliometrią a bibliografią na przykładzie bibliografii GUMed. Forum Bibliotek Medycznych [on-line]. 2011, nr 1(7) [Dostęp 28.04.2013], s. 557–563. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.umed.lodz.pl/images/stories/wydawnictwa/forum/ForumNr7.pdf.

MARSHAKOVA-SHAIKEVICH, I. Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2009. ISBN 978-83-927082-4-7.

NOWAK, P. Bibliometria, webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2006. ISBN 83-232-1701-7.

OLECHNICKA, A., PŁOSZAJ, G. Polska nauka w sieci. Przestrzeń nauki i innowacyjności. Raport z Badań [on-line]. Warszawa: 2008 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.espon.pl/files/10_2/2/Polska%20nauka%20w%20sieci.pdf. ISBN 978-83-928352-1-9.

RACKI, G. Geologia Polska w świetle Science Citation Index. Przegląd Geologiczny 1996, T. 44, nr 9, s. 928–930.

RACKI, G., DRABEK, A. Cytowania i wskaźnik Hirscha. Gdzie szukać, jak obliczać? Forum Akademickie [on-line]. 2013, nr 2 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://forumakademickie.pl/fa/2013/02/cytowania-i-wskaznik-hirscha-gdzie-szukac-jak-obliczac/.

STEFANIAK, B. i in. Bibliograficzna baza danych — CYTBIN. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2005, nr 4, s. 3–9.

STEFANIAK, B. Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych, cz. 1. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1995, nr 1, s. 3–10.

STEFANIAK, B. Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych, cz. 2. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1995, nr 2, s. 3–8.

WAGA, M., DRABEK, A. Arton — baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą). Zagadnienia Naukoznawstwa 2002, T. 38, z. 151–152, s. 83–89.

WINCŁAWSKA, B. M. Indeks cytowań socjologii polskiej (założenia ideowe i omówienie pierwszych wyników). Zagadnienia Naukoznawstwa 1995, nr 3–4, s. 243–246.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk