CYTBIN — krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii

Izabela Swoboda, Anna Seweryn

Abstrakt


Tworzona w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego baza CYTBIN (Cytowania z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej) zawiera dane o artykułach z wybranych polskich czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliologii, informatologii oraz dyscyplin pokrewnych wraz ze wszystkimi źródłami cytowanymi w tych dokumentach. Baza powstała w roku 2002. Oprócz celów dokumentacyjno-informacyjnych i naukowych, typowych dla tego typu przedsięwzięć, wykorzystywana jest również w dydaktyce akademickiej.

W referacie przedstawiono aktualny stan bazy, problemy związane z jej tworzeniem i rozbudową oraz perspektywy rozwoju, z zaakcentowaniem możliwości wykorzystania CYTBIN-u jako źródła informacji bibliograficznej i narzędzia ilościowych badań informacji.


Słowa kluczowe


CYTBIN; bibliograficzne bazy danych; indeksy cytowań; bibliologia; informatologia; bibliotekoznawstwo; informacja naukowa; bibliometria; analiza cytowań; dydaktyka informacji naukowej; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BAJOR, A., SEWERYN, A. Analiza poprawności dokumentacji bibliograficznej artykułów naukowych na podstawie materiałów do bazy danych CYTBIN. W: GONDEK, E., PIETRUCH-REIZES, D. (red.) Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 181–202.

CiteSeerX [on-line]. [Dostęp 02.05.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://csxstatic.ist.psu.edu/about.

DERFERT-WOLF, L. i in. Projekt rejestrowania cytowań w artykułach indeksowanych w „Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych” BazTech. Koncepcja ogólna [preprint]. W: E-LIS. E-prints in Library and Information Science [on-line]. 2005 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/handle/10760/7260.

DRABEK, A. „Polska Literatura Humanistyczna — Arton” — baza bibliograficzna czy indeks cytowań? W: DERFERT-WOLF, L., SZCZEPAŃSKA, B. (red.) Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/drabek.php.

DRABEK, A., TOMASZCZYK, J. Czasopismo „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” w świetle danych bazy CYTBIN. W: PIETRUCH-REIZES, D. (red.) Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2008, s. 365–375.

Google Scholar Citations [on-line]. 2011– [Dostęp 02.05.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://scholar.google.com/citations.

HARZING, A. W. Publish or Perish [on-line]. 2007 [Dostęp 02.05.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.harzing.com/pop.htm.

JANIAK, M. Baza cytowań bibliograficznych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: KOCÓJOWA, M. (red.) Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004 s. 46–49.

KOLASA, W. M. Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowania [preprint]. W: E-LIS. E-prints in Library and Information Science [on-line]. 2011 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/16052/.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B., WRÓBEL, J. Kompleksowa platforma oceny dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej — projekt integracji bazy DONA-ALEPH z SCI, Listą Filadelfijską i innymi źródłami danych naukometrycznych. W: SZCZEPAŃSKA, B. (red.) II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław, 18–19 czerwca 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat20/komperda.php.

MALAJKA, M., SZCZĘDZINA, E. Baza Cytowań Publikacji Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Forum Bibliotek Medycznych [on-line]. 2008, R. 1, nr 2, s. 61–64 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.umed.lodz.pl/images/stories/wydawnictwa/forum/ForumNr2.pdf.

OSIEWALSKA, A. Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych. W: DERFERT-WOLF, L., SZCZEPAŃSKA, B. (red.) Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/osiewalska.php.

PULIKOWSKI, A., TOMASZCZYK, J. Tworzenie i udostępnianie baz danych na przykładzie bazy CYTBIN. W: PIETRUCH-REIZES, D., BABIK, W. (red.) Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 141–153.

STEFANIAK, B. Badania bibliometryczne, naukometryczne, informetryczne. W: ŚCIBOR, E. (red.) Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Olsztyn: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998, s. 197–219.

STEFANIAK, B. i in. Bibliograficzna baza danych — CYTBIN. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2005, T. 13, nr 4, s. 3–10.

STEFANIAK, B., SWOBODA, I. Polskie indeksy cytowań — potrzeba tworzenia, dotychczasowe doświadczenia. W: Piąta Ogólnopolska Narada Bibliografów. Warszawa 11–13 czerwca 2003. Referaty i dyskusja. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004, s. 244–254.

WEBSTER, B. O potrzebie tworzenia lokalnych indeksów cytowań dla analizy nauk społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem socjologii). Biuletyn EBIB [on-line]. 2001, nr 11 (29). [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/bwebster.html.

WEBSTER, B. M. Socjologia polska w świetle Social Sciences Citation Index i Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej: analiza porównawcza za lata 1981–1995. Zagadnienia Naukoznawstwa 2000, z. 2/3, s. 391–417.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk