Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej

Danuta Szewczyk-Kłos

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest proces rozwoju i tworzenia bibliogra­ficznej bazy PEDAGOG. Jest to baza dziedzinowa, która rejestruje opisy publikacji z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Bazę PEGAGOG stanowi zbiór opisów dokumentów: książek, artykułów z czasopism, aktów prawnych, materiałów z konferencji naukowych, wydanych w języku polskim lub przetłumaczonych na język pol­ski, oraz niepublikowanych prac doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opol­skiego. Artykuł dotyczy również zastosowania bazy PEDAGOG w kształceniu studentów Uniwersytetu Opolskiego w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej.


Słowa kluczowe


technologia informacyjna; bazy danych; bazy bibliograficzne; edukacja informacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CZERMIŃSKI, J. (red.) Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekście stan-dardów oprogramowania bibliotecznego: materiały z konferencji ogólnopolskiej – Gdańsk 9–10 maja 1994 r. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1996. ISBN 83-7017-686-0.

JACQUESSON, A. Automatyzacja bibliotek: zarys historyczny, strategia, per-spektywy. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. ISBN 83-235-0056-8.

KURKOWSKA, E. Information literacy – problemy terminologiczne. Toruńskie Studia Bibliologiczne 2008, nr 1, s. 71–81.

ŁAŚ, D., PAWŁOWSKI, A., TOMALSKA, A. Komputeryzacja Biblioteki Głównej i sieci bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego do 2001 roku. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2002, R. 6, s. 29–38.

MATWIEJCZUK, W. Biblioteczny system informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2004, R. 7, s. 15–20.

MATWIEJCZUK, W., OKOŃ, H. Pedagog: słownik słów kluczowych bibliotecz-nego systemu informacyjno-wyszukiwawczego: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna. Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2002. ISBN 83-88796-41-0.

MATWIEJCZUK, W., ORŁOWSKA, B. Wychowanie, opieka i edukacja w bazie danych PEDAGOG. W: NOWAKOWSKI, A. (red.) Infobazy’2005 – bazy danych dla nauki. Gdańsk: Centrum Informatyczne Task, 2005, s. 118-123.

OKOŃ, H. System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1995, R. 2, s. 9–13.

Pedagog. System Informacyjny Nauk Pedagogicznych. Podręcznik użytkownika. Część I: Pe¬dagogika opiekuńczo-wychowawcza. Opole: Wyższa Szkoła Peda-gogiczna im. Powstańców Śląskich, Bi¬blioteka Główna w Opolu, 1993.

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecz-nych. Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk