Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego

Danuta Szyszka

Abstrakt


Streszczenie: Czasopismo naukowe o tematyce górniczej „Mining Science” wydawane jest na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej od 1978 r. W celu poprawy jakości oraz widoczności czasopisma w świecie wprowadzono wiele zmian. Wdrażanie strategii rozwoju czasopisma rozpoczęto od zmiany jego tytułu z ”Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia” (ISSN 0370-0798) na „Mining Science” (ISSN 2300-9586). Budowanie widoczności czasopisma w internecie w celu zwiększenia szans na cytowania dokonano poprzez podpisanie wielu umów lub zgłoszenia do kluczowych światowych baz abstraktowych. Wdrożono również Editorial System, który usprawnił cały proces edycyjno-redaktorsko-recenzencki oraz obsługę strony domowej czasopisma.

Abstract: Scientific journal on mining, titled „Mining Science” has been issued since 1978 at the Faculty of Geoengineering Mining and Geology, the Wrocław University of Science and Technology. In order to improve the quality and visibility of the journal on the world stage, numerous changes have been introduced. Implementation of the strategy for the journal development began with change to its title, from „Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia” [Research Papers of Institute of Mining of the Wrocław University of Science and Technology. Mining and Geology] (ISSN 0370-0798) into „Mining Science” (ISSN 2300-9586). Journal’s visibility of the internet, built in order to increase the chance to quote, was achieved by signing multiple contracts or filing to key global abstract databases. Also, Editorial System was implemented, which has improved the entire editing, editorial and reviewing process, as well as operation of the journal’s homepage.


Słowa kluczowe


strategia rozwoju czasopisma; jakość czasopisma; widoczność czasopisma; bazy indeksujące; strategy for journal development; journal quality; journal visibility; indexing databases

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BEDNAREK-MICHALSKA, B., GANICZ, T. Open Access Journals [online]. [Dostęp 20.10.2017]. Dostępny w: http://kpbc.umk.pl/Content/75726/OA_2012_torun.pdf.

ŁOZOWSKA, A. Technologie informacyjne: między DOI a Open Access. W: Ganińska, H. (red.). Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność: materiały konferencyjne. Poznań, 15–17 czerwca 2005 [online]. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2005. [Dostęp 20.10.2017]. Dostępny w: http://library.put.poznan.pl/2005/pdf/4_4.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Materiały konferencyjne EBIB

Redaktor serii: Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf

Skład techniczny: Joanna Broniarczyk