Awans zawodowy pracownika biblioteki niepaństwowej szkoły wyższej. Problemy prawne i organizacyjne

Aleksandra Marciniak

Abstrakt


W artykule omówiono problemy prawne i organizacyjne, które pojawiają się w związku z wprowadzaniem ścieżki awansu zawodowego dla bibliotekarzy pracujących w niepaństwowej szkole wyższej. Poruszono kwestię niespójności prawa polskiego we wspomnianym zakresie, która jest wyjątkowo uciążliwa dla kadry zarządzającej książnicami. Wskazano konkretne rozwiązania wprowadzone w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi w związku z wdrażaniem systemu szczebli kariery, w celu ułatwienia działań kolejnym bibliotekarzom, którzy podejmą trud opracowania przepisów wewnętrznych. W tekście pokazano także, w jaki sposób system oceny okresowej pracownika może być wykorzystany przy jego awansowaniu. Materiał uzupełniający stanowią trzy tabele – pierwsza zawiera wymagania kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w Bibliotece WSP, kolejne dwie to odpowiednio formularz samooceny pracownika i oceny podległego pracownika – oba wykorzystywane podczas corocznej ewaluacji działań bibliotekarzy.


Słowa kluczowe


awans zawodowy bibliotekarzy; ocena okresowa pracowników; prawo biblioteczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ADAMIEC, M. Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor - kreator - inspirator. Kraków: „Akade”, cop. 2000. ISBN 83-7287-000-4.

ARMSTRONG, M. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, cop. 2010. ISBN 978-83-7526-718-1.

FRYCZYŃSKA, M., JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN, M. Praktyczny przewodnik rozwoju zawo-dowego pracowników. Warszawa: Wydaw. Placet, 2008. ISBN 978-83-7488-123-4.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 roku [on-line]. Warszawa, 2012 [Dostęp 2013.05.23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2011.pdf.

JUCHNOWICZ, M. (red.). Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: „Poltext”, 2003. ISBN 83-88840-34-7.

JUCHNOWICZ, M. Zaangażowanie pracowników: sposoby i oceny motywowania. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2012. ISBN 978-83-208-2010-2.

KRÓL, H., LUDWICZYŃSKI, A. (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14813-6.

LISTWAN, T. (red.). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2010. ISBN 978-83-255-0673-5.

POCZTOWSKI, A. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. ISBN 83-208-1662-9.

KOSSOWSKA M. Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych. Kraków: „Akade”, cop. 2001. ISBN 83-7287-004-7.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. Dz.U. 2012,Nr 0, poz. 1394.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Dz.U. 2011,nr 243, poz. 1447.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. Dz.U.1999, nr 41, poz. 419.

Ustawa o bibliotekach. Dz.U. 2012, poz. 642.