European Summer School for Scientometrics jako forma edukacji w zakresie naukometrii i bibliometrii

Magdalena Bemke-Świtilnik

Abstrakt


W artykule podkreślono znaczenie edukacji — w formie kursów, warsztatów oraz konferencji — dla naukometrii i bibliometrii. Wskazano wybrane międzynarodowe konferencje oraz kursy w całości poświęcone tym zagadnieniom. Szczególną uwagę poświęcono ESSS (European Summer School for Scientometrics – Europejskiej Letniej Szkole Naukometrii) z perspektywy uczestnika IV edycji, która odbyła się w dniach 8–13 września 2013 r. w Berlinie. Wskazano, dla kogo jest przeznaczona ESSS. Opisano ogólnie organizację konferencji i warsztatów ESSS. Omówiono korzyści, jakie płyną z udziału w tym wydarzeniu. Podano zestaw praktycznych porad, które mogą być przydatne uczestnikom kolejnych edycji. Do tekstu załączono spis prezentacji, dostępnych na stronie internetowej ESSS za lata 2010–2013 oraz spis filmów szkoleniowych do pracy z Web of Science i Scopus, dostępnych na stronach internetowych. Załączniki przygotowano według stanu na 1 października 2013 r.

Słowa kluczowe


bibliometria; European Summer School for Scientometrics; naukometria; konferencja; edukacja;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.issi2013.org/index.html.

BibExcel [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/.

BRAUN, T., BERGSTROM, C.T., FREY, B.S., OSTERLOH, M., WEST, J.D., PENDLEBURY, D., ROHN, J. How to improve the use of metrics. Nature 2010, Vol. 465(17), s. 870–872.

DRABEK, A. Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej. Biuletyn EBIB [on-line]. 2012, nr 130(3), s. 1–7 [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/130/130_drabek.pdf.

European Summer School for Scientometrics [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.scientometrics-school.eu/.

GLÄNZEL, W. Bibliometric Crash Course [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.scientometrics-school.eu/images/13Crash_course.pdf.

GLÄNZEL, W., GLÄSER, J., RAFOLS, I., WOUTERS, P. Individual-level evaluative bibliometrics – the politics of its use and abuse. W: Proceedings of the 18th International Conference on Science and Technology Indicators „Translational twists and turns: Science as a socio-economic endeavor” [on-line]. Berlin, 4-6th September 2013, s. 120–121 [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.forschungsinfo.de/STI2013/download/STI_2013_Proceedings.pdf.

GLÄSER, J. Ethical aspects of doing evaluative bibliometrics [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/paulwouters1/glaser-ethics.

GORRAIZ, J., GUMPENBERGER, C., GLÄNZEL, W., DEBACKERE, K., HORNBOSTEL, S., HINZE, S. ESSS 2010: a review of the inaugurational European Summer School for Scientometrics in Berlin. Scientometrics 2011, 86, s. 235–236.

GORRAIZ, J., GUMPENBERGER, C., HORNBOSTEL, S., HINZE, S., GLÄNZEL, W., DEBACKERE, K. European Summer School for Scientometrics (ESSS) to be launched. Scientometrics 2010, Vol. 83 (Issue 2), s. 601–602.

GORRAIZ, J., SCHIEBEL, E., GUMPENBERGER, C., HÖRLESBERGER, M., MOED, H. Preface. W: Proceedings of ISSI 2013 Vienna. 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference [on-line]. Vienna, 15–19 July 2013 [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.issi2013.org/Images/ISSI_Proceedings_Volume_I.pdf.

GUMPENBERGER, C., WIELAND, M., GORRAIZ, J. Bibliometric practices and activities at the University of Vienna. Library Management 2012, 33(3), s. 174–183.

KOWALSKA, A., RADZICKA, J. BibExcel i Pajek w analizach bibliometrycznych [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i2/i2/i0/i8/r12208/BibexcelPajek.pdf.

KOWALSKA, A., RADZICKA, J. Programy BibExcel i Pajek w analizach bibliometrycznych. Biuletyn EBIB [on-line]. 2012, nr 130(3), s. 1–7. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/126/126_kowalska_radzicka.pdf.

Pajek [on-line]. [Dostęp 08.11.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://pajek.imfm.si/doku.php.

PERSSON, O.D., DANELL, R., SCHNEIDER, J. W. How to use Bibexcel for various types of bibliometric analysis. W: F. ÅSTRÖM, R. DANELL, B. LARSEN, J. SCHNEIDER (red.). Celebrating scholarly communication studies: A Festschrift for Olle Persson at his 60th Birthday, Leuven, Belgium: International Society for Scientometrics and Informetrics, 2009, s. 9–24.

Polska Bibliografia Bibliometryczna [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.ug.edu.pl/bibliometria.

Sprawozdanie z konferencji pt. „Scientific evaluation of research output of scientists and institutions”, Warszawa, 9 kwietnia 2013 r. [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.aktualnosci.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1272%3Asprawozdanie-z-konferencji-pt-scientific-evaluation-of-research-output-of-scientists-and-institutionswarszawa-9-kwietnia-2013-r&catid=33%3Abiece&Itemid=40.

Translational twists and turns: science as a socio-economic endeavor [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.forschungsinfo.de/STI2013/start.asp?startXXXStart.

Universiteit Leiden. Centre for Science and Technology Studiem. Professional training [on-line]. [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/education/professional-training.html.

VAN RAAN, A., HINZE, S., LEPORI, B., REALE, E., TIJSSEN, R. Preface. W: Proceedings of the 18th International Conference on Science and Technology Indicators „Translational twists and turns: Science as a socio-economic endeavor” [on-line]. Berlin, 4–6th September 2013, s. 15–16 [Dostęp 26.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.forschungsinfo.de/STI2013/download/STI_2013_Proceedings.pdf.

ZHAO, D. Bibliometrics and LIS education: how do they fit together? Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 2011, 48(1), s. 1–4.