E-integracja czy e-wykluczenie? Krakowskie środowisko emerytowanych bibliotekarzy i świat nowych technologii informacyjnych (wyniki badań ankietowych)

Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie emerytowanych bibliotekarzy bibliotek krakowskich pokolenia 60+. Badania miały na celu sprawdzenie umiejętności obsługi komputera w ww. grupie, wiedzy związanej z programami i aplikacjami komputerowymi (np. Word, PowerPoint, Excel), dostępu i korzystania z Internetu, samodzielnego radzenia sobie w sytuacji awarii sprzętu komputerowego. Badania posłużyły ocenie, w jakim stopniu wykluczenie informacyjne dotyka środowisko emerytowanych bibliotekarzy.


Słowa kluczowe


emerytowani bibliotekarze; technologie informacyjne i komunikacyjne; wykluczenie informacyjne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BATORSKI, D.I., ZAJĄC, J.M. (red.). Między alienacją a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wo-bec Internetu: raport otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci. Warszawa: UPC Polska, 2011. ISBN 978-83-931994-0-2.

Co uczestniczki V Kongresu Kobiet sądzą o bibliotekach publicznych? Podsumowanie ankiety [on-line]. [Dostęp 21.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2584.

CZAPIŃSKI, J., PANEK, T. (red.). Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków [on-line]. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego [Dostęp 21.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/4.

SOBOCKA-SZCZAPA, H. (red). Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu: wyniki badań. Warsza-wa: Instytut Pracy i Spraw Społecznych, 2011. ISBN 978-83-61125-56-3.

FRĄCKIEWICZ, E. Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budo-wania społeczeństwa informacyjnego i2010. Warszawa: Wydaw. Centrum Europejskie Nato-lin, 2009. ISSN 1732-0445.

KRAWIEC, M. Jak przełamać strach przed komputerem. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011. ISBN 978-83-61125-59-4.