Funkcje współczesnych czasopism naukowych — pomiędzy wyobrażeniami a rzeczywistością

Piotr Nowak

Abstrakt


Autor artykułu, przyjmując za pretekst swych rozważań tradycyjnie funkcje przypisywane czasopismom naukowym, dyskutuje szerokie spektrum problematyki dotyczącej systemu współczesnego czasopiśmiennictwa naukowego w skali lokalnej oraz ponadlokalnej. W konkluzji dochodzi do wniosku, że procesy cyfryzacji oraz wykorzystywanie czasopism naukowych jako narzędzia oceny publikujących w nich autorów, a tym samym stratyfikacji instytucji, w jakich są zatrudniani, istotnie przewartościowują wszystkie funkcje czasopisma naukowego, przy czym proces ich przewartościowania, a w zasadzie redefinicji, zachodzić będzie z pewnością dalej. Autor powstrzymuje się jednak od bardziej stanowczych wniosków, ponieważ również w komunikacji naukowej mamy do czynienia z konwergencją mediów i na obecnym etapie trudno przewidzieć jej dalszy przebieg.

Słowa kluczowe


czasopisma naukowe; ocena parametryczna; parametryzacja; impact factor

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ALONSO, S., CABRERIZO, F. J., HERRERA-VIEDMA, E.,

HERRERA, F. h-index: a review focused in its variants, computation and standardization for different scientific fields. Journal of Informetrics [on-line] 2009, nr 3:4, s. 273–289 [Dostęp 20.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://sci2s.ugr.es/hindex/.

DIODATO, V. Dictionary of bibliometrics. New York: The Haworth Press, 1994.

Interwencja w sprawie punktacji za prace naukowe. W: Rada Języka Polskiego [on-line]. [Dostęp 20.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Ainterwencja-w-sprawie-punktacji-za-prace-naukowe&catid=46%3Ainterwencje-rady&Itemid=53.

JESZKE, Ł., NOWAK, P. Wartość literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie naukowym z nakresu językoznawstwa (2000–2009). Język. Komunikacja. Informacja 2010–2011, nr 5, s. 135–143.

Laureaci Nobla wzywają do większej otwartości w medycynie. W: Otwarta nauka [on-line]. 9 lipca 2008 [Dostęp 20.10.2013] Dostępny w World Wide Web: http://otwartanauka.pl/blog/2008/07/laureaci-nobla-wzywaja-do-wiekszej-otwartosci-w-medycynie/.

MONASTERSKY, R. Liczba, która paraliżuje naukę. Impact factor – kiedyś prosta metoda tworzenia rankingów czasopism naukowych, dziś bezwzględne kryterium zatrudniania i przyznawania grantów. Biuletyn EBIB [on-line]. 2006, nr 3 (73) [Dostęp 20.10.2013] Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/73/monastersky.php.

NOWAK, P. Bibliometria, webometria: podstawy, wybrane zastosowania. Wyd. 2 popr. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2008.

OSIŃSKI, Z. Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski. W: Kultura, historia, książka [on-line]. Lublin: Wydaw. UMCS w Lublinie, 2012, s. 605–616 [Dostęp 20.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/18448/.

DE SOLLA PRICE, D. J. Mała nauka — Wielka nauka. Warszawa : PWN, 1967.

RACKI, G. Jak podwyższyć impact factor czasopisma (i ministerialne dotacje dla instytutu)? Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009, nr 3/144, s. 33–41.

Szczególne zasady i definicje oceny parametrycznej jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych. Zespół Nauk Humanistycznych H–01 [on-line]. 4 lipca 1998 [Dostęp 20.10.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://kbn.icm.edu.pl/finauki98/zal_2h01jn.html.

WRÓBLEWSKI, A.K. Bibliometryczna trylogia. Zagadnienia Naukoznawstwa 2002, 1–2, s. 7–29.