Jak skutecznie pozbyć się użytkowników? O „siedmiu grzechach głównych”

Aleksandra Marciniak

Abstrakt


W artykule wskazano problemy, z którymi najczęściej, zdaniem autorki, spotykają się użytkownicy bibliotek, co powoduje trudności w dostępie do informacji. Celem wypunktowania „grzechów głównych” jest zwrócenie na nie uwagi zarządzającym i wszystkim pracownikom bibliotek. Książnice powinny dostosowywać się do potrzeb swoich klientów, wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, a przede wszystkim likwidować bariery, a tym samym zapobiegać wykluczeniu informacyjnemu.

Słowa kluczowe


obsługa użytkownika; bariery w dostępie do informacji; zarządzanie bibliotekami;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BELLER, R. Public relations biblioteki. Poradnik Bibliotekarza 2006, nr 12, s. 13–15.

Biblioteka Narodowa ukarana za ceny ksero [on-line]. [Dostęp: 27.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Biblioteka-Narodowa-ukarana-za-cenyksero,wid,8589688,wiadomosc.html?ticaid=1cf57 — czytajdalej.

CZYŻEWSKA, M. Uwarunkowania rozwoju bibliotek niepaństwowych szkół wyższych. Rozwa-żania w aspekcie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania. W: KUBÓW, S. (red.) Marke-ting i jakość usług bibliotek akademickich. Wrocław: Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji TWP, 2002, s. 31–42.

KOZŁOWSKA, A. Potrzeba informacyjna a sytuacja problemowa użytkownika systemu wy-szukiwawczego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1999, z. 9, s. 129–138.

KUBÓW, S. Jak promować bibliotekę? Bibliotekarz 2006, nr 9, s. 10–15.

KUBÓW, S. Wizerunek biblioteki szkoły wyższej w jej bezpośrednim otoczeniu. W: KUBÓW, S. (red.) Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Wrocław: Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji TWP, 2002, s. 61–68.

NICHOLAS, D. Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu: idee, metody, środki. War-szawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2001. ISBN 83-87629-56-1.

Polskie biblioteki publiczne. Promocja! [on-line]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologicz-ne [Dostęp: 30.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.projekt.ptbow.pl/konferencje/konferencja-polskie-biblioteki-publiczne-promocja.

PRÓCHNICKA, M. Informacja a umysł. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Na-ukowych „Universitas”, 1991. ISBN 83-7052-011-1.

SOBIELGA, J. Psychologiczne uwarunkowania zachowań informacyjnych. Zagadnienia In-formacji Naukowej 1999, R. 29, nr 2, s. 96.

SOBOCHA-STANUCH, J., PICHETA, P. Stereotypy bibliotekarzy [on-line]. [Dostęp: 25.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/607-614_NH_Sobocha-Stanuch_Picheta.pdf.

ŚWIGOŃ, M. Polska Skala Niepokoju Związanego z Korzystaniem z Bibliotek: wyniki badań. Przegląd Biblioteczny 2011, nr 2, s. 231–243.

Szkolenie i panel dyskusyjny „Tworzenie materiałów promocyjnych w instytucjach non-profit” — Sprawozdanie [on-line]. Łódź: Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych [Dostęp: 30.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://sekcjabnsw.blogspot.com/2012/02/03072011-szkolenie-i-panel-dyskusyjny.html.

TARKA, M. Public relations w bibliotece. Biuletyn EBIB [on-line]. 2007, nr 3 (84) [Dostęp: 26.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.info/2007/84/a.php?tarka.

Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz.U.2012.642.

WOJCIECHOWSKI, J. Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa: Wydaw. Stowarzy-szenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. ISBN 978-83-61464-38-9.

ZAWADA, A. O promocji biblioteki. W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 3 (32) [Dostęp: 27.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/zawada.php.