Podstawowe reguły dostępności serwisów internetowych dla niepełnosprawnych użytkowników

Dorota Bednarczyk

Abstrakt


W artykule zaprezentowano podstawowe zasady dostępności serwisów internetowych, dzięki którym są one użyteczne dla wszystkich grup użytkowników, także osób z różnymi dysfunkcjami. Ponadto przedstawiono korzyści wynikające z budowania serwisów i usług internetowych zgodnych ze standardami dostępności wytyczanymi przez World Wide Web Consortium (W3C). Zwrócono także uwagę na konieczność uwzględniania zasad dostępności w internetowych ofertach polskich bibliotek.


Słowa kluczowe


dostępność; niepełnosprawni; serwisy internetowe; serwisy biblioteczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


25 zaleceń dla redaktorów serwisów internetowych. W: Dostępne Strony [on-line]. [Dostęp 14.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://dostepnestrony.pl/25-zalecen-dla- redaktorow-serwisow-internetowych/.

BEDNARCZYK, D. Pokonywanie barier czyli zasoby cyfrowe szansą dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2011, nr 8 (126) [Dostęp 14.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/126/126_bednarczyk.pdf.

Complete List of Web Accessibility Evaluation Tools. W: The World Wide Web Consortium (W3C) [on-line]. [Dostęp 15.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete.

FEDOROWICZ-KRUSZEWSKA, M., JAROCKI, M. Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku — wyniki badań. Przegląd Biblioteczny 2010, z. 4.

Konwencja praw osób niepełnosprawnych [on-line]. [Dostęp 13.07.2012]. Dostępny w World Wide Web:

http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf.

PASZKIEWICZ, D. (opr.). Dostępność serwisów internetowych: podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami

niepełnosprawności. Warszawa: PFRON, 2011. ISBN 978-83-908631-5-4.

Polscy niepełnosprawni cyfrowo wykluczeni. W: Wprost [on-line]. [Dostęp 14.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wprost.pl/ar/312553/Polscy-niepelnosprawni-cyfrowo-

wykluczeni/.

Projektowanie uniwersalne. W: Wikipedia.pl [on-line]. [Dostęp 13.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Projektowanie_uniwersalne.

ŚLUSARCZYK, C. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym — wybrane problemy i wyniki badań ankietowych. W: ANDRZEJEWSKA A., BEDNAREK J. (red.). Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.

Testowanie stron czytnikami ekranu. W: Dostępne.info [on-line]. [Dostęp 14.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dostepne.info/Testowanie-stron-czytnikami-ekranu.

The World Wide Web Consortium (W3C) [on-line]. [Dostęp 12.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: www.w3.org.

WALTER, N. Nowe media dla niewidomych i słabo widzących. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2007. ISBN 978-83-232-1777-0.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [on-line]. [Dostęp 13.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: www.w3.org/TR/WCAG.