Tytuł czasopisma i jego funkcja we współczesnym obiegu nauki

Aneta Drabek

Abstrakt


Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę tytułu czasopisma naukowego w nauce. Wskazano, że w wielu wypadkach trudno podać, jaki jest właściwy tytuł czasopisma, bo różne źródła (strona WWW, NUKAT, baza ISSN) podają różne warianty. Problemem jest także zmiana nazwy, zwłaszcza gdy redakcje nie informują czytelników o tych modyfikacjach oraz gdy nadają tomom od­rębne tytuły i ISBN-y. Konsekwencją tego są trudności w identyfikacji tytułu, a także problemy z przy­gotowaniem opisu bibliograficznego i późniejszym odnalezieniem cytowań.

Słowa kluczowe


czasopisma naukowe; cytowania; tytuły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arianta — Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne [on-line]. 2005–2014 [do­stęp 16.03.2014]. Dostępny w: http://www.arianta.pl.

BIRKENMAJER, A. i in. (kom. red.). Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław: Zakład Narodo­wy im. Ossolińskich, 1971.

CHŁĄDZYŃSKA, J. Analiza tytułów czasopism polskich. Onomastica 2000, t. 45, s. 231–267.

CZAPNIK, G., GRUSZKA, Z. (oprac.). Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. ISBN 978-83-61464-39-6.

Czasopismo. W: Wikipedia [on-line], [dostęp 16.03.2014]. Dostępny w: http://pl.wikipedia.org/wiki/Czasopismo.

The ISSN International Register [on-line], [dostęp 16.03.2014]. Dostępny w: http://www.issn.org/understanding-the-issn/the-issn-international-register/.

JANOWSKA, M. Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych (interpretacja postanowień PN-N-01152-02). Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1996. ISBN 83-7009-189-X.

NAŁĘCZ, B. (oprac.). Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ciągłego [on-line]. [Warszawa]: Centrum NUKAT, maj 2007. Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/instrukcje_procedury/MARC_21/marc21_ciagle_070717.pdf.

NESTORUK, I.B. Tytuł jako szczególne oznaczenie: wybrane aspekty ochrony prawnej. Stu­dia Prawa Prywatnego 2012, r. 7, z. 3/4, s. 3–31.

NOWAKOWSKI, T. Editoral. Logistics and Transport 2009, vol. 9, no 2, s. 3.

NUKAT [on-line], [dostęp 16.03.2014]. Dostępny w: http://www.nukat.edu.pl.

OSCA-LLUCH, J., CIVERA MOLLAY, C., PEÑARANDA ORTEGA, M. Consecuensias de los errores en las refereencias bibliograficas. El caso de la revista “Psicothema”. Psicothema 2009, vol. 22, no 2, pp. 300–303.

PETROZOLIN-SKOWROŃSKA, B. (red. nacz.). Nowa encyklopedia powszechna PWN. War­szawa: Wydaw. Nauk. PWN, t. 2, 1995. ISBN 83-01-11096-1.

Polska Bibliografia Naukowa [on-line], [dostęp 16.03.2014]. Dostępny w: https://pbn.nauka­.gov.pl/.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 26.07.2007 r., IV KK 174/07. OSP 2008, nr 6, poz. 60.

REITZ, J. M. Journal. W: ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science [dostęp 16.03.2014]. Dostępny w: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_JK.aspx#journal.

RZETELSKA-FELESZKO, E. (red.). Polskie nazwy własne: encyklopedia. Warszawa: Wydaw. Instytutu Języka Polskiego PAN, 1998. ISBN 83-85579-89-3.

SKUBIS, T. Cytowanie artykułów opublikowanych w PAK [on-line], [dostęp 16.03.2014]. Do­stępny w: http://www.pak.info.pl/index.php?menu=menu&idMenu=432.

SZYMCZAK, M. (red.). Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Na­ukowe, 1990, t. 1. ISBN 83-01-00282-4.