Biblioterapia — istota, cele i rodzaje

Magdalena Prokopowicz

Abstrakt


W artykule przytoczono liczne definicje biblioterapii, ze wskazaniem jej najważniejszych elementów i etapów, ukazujące jej interdyscyplinarność. Omówiono cele i zadania biblioterapii oraz jej rodzaje. Zwrócono uwagę na stale poszerzający się krąg oddziaływania biblioterapii, który obejmuje już nie tylko osoby chore, niepełnosprawne i niedostosowane społecznie, ale także osoby zdrowe, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Słowa kluczowe


biblioterapia; proces biblioterapeutyczny; ukierunkowane czytelnictwo; osoby chore; osoby niepełnosprawne; osoby niedostosowane społecznie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BORECKA, I. Biblioterapia — teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-61-8.

BORECKA, I. Biblioterapia w szkole. Poradnik dla bibliotekarzy. Legnica: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1998. ISBN 83-907996-4-2.

BORECKA, I., IPPOLDT, L. Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii. Wrocław: Silesia, 1998. ISBN 83-856-89-92-3.

CZERNIANIN, W. Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut — Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2008. ISBN 978-83-7432-436-6.

GŁOMBIOWSKI, K., ŚWIDERSKI, B., WIĘCKOWSKA, H. (red.). Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, 1976.

KONIECZNA, E. J. Arteterapia w teorii i praktyce. Wyd. 4. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. ISBN 978-83-7308-972-3.

KONIECZNA, E. J. (red.). Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. ISBN 83-7308-602-1.

KRUSZEWSKI, T. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Toruń: Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2006. ISBN 83-89163-17-9.

MOLICKA, M. Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina, 2002. ISBN 83-7278-041-2.

RUBIN, R. J. (red.). Bibliotherapy sourcebook. London: Phoenix Oryx Press, 1978.

RUDAWSKA, J. Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. W: Publikacje edukacyjne [on-line]. 2008/2009, publikacja nr 5758 [dostęp 28.12.2012]. Dostępny w: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=5758. ISSN 1730-850X.

SZULC, W. Biblioterapia. Problem efektywności. W: KAROLAK, W., KACZOROWSKA, B. (red.). Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych. Łódź: Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. ISBN 978-83-7405-517-8.

SZULC, W. Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie. Wyd. 2 poszerz. i uzup. Poznań: Wydawnictwa Uczelniane AM, 1994.

TOMASIK, E. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1994. ISBN 83-901860-2-0.

WOŹNICZKA-PARUZEL, B. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon. (Od teorii do działań praktycznych). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002. ISBN 83-231-1438-2.