Społeczne archiwa polonijne

Joanna Łuba

Abstrakt


Artykuł podejmuje problematykę ochrony polskich zbiorów archiwalnych za granicą. Autorka zwraca uwagę na znaczenie dokumentów tworzonych współcześnie, które także są lub będą źródłem do badań nad historią polskiej emigracji. Podaje przykłady inicjatyw osób prywatnych i instytucji polonijnych podejmujących się ochrony archiwaliów polskich. Opisuje też wybrane przykłady wsparcia udzielanego tym instytucjom przez Ośrodek KARTA oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Przybliża współpracę z ośrodkami polonijnymi, opiekującymi się polskim dziedzictwem archiwalnym, której efektem jest m.in. digitalizacja archiwaliów i ich obecność w polskiej internetowej sieci archiwów społecznych CATL.


Słowa kluczowe


archiwa społeczne; archiwa polonijne; polonica; materiały archiwalne; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; NDAP; Ośrodek KARTA; Centralne Archiwa Tradycji Lokalnej; CATL; ratowanie zbiorów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ZIĘTAL, K.(red.). Archiwistyka społeczna [on-line]. Warszawa: Ośrodek KARTA, 2012 [dostęp 11.09.2014]. Dostępny w: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_pod­ recznik.pdf. ISBN 978-83-61283-87-4.