Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce

Dorota Bednarczyk

Abstrakt


Streszczenie Artykuł definiuje podstawowe elementy składające się na wykluczenie cyfrowe w ra­mach diagnozy podziałów cyfrowych w Polsce. Przedstawia również najważniejsze państwowe i spo­łeczne inicjatywy dotyczące cyfrowej integracji wraz z ich kontekstem legislacyjnym.


Słowa kluczowe


wykluczenie cyfrowe; e-integracja; inkluzja cyfrowa; społeczeństwo informacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ARENDT, Ł. (red.), Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu. Priorytety strategiczne [on-line]. Warszawa: IPiSS, 2011 [dostęp 8.11.2014]. Dostępny w: http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badaw­czych_efs/Documents/przeciwdzialanie.pdf.

CASTELLS, M. Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeń­stwem, przeł. T. Hornowski. Poznań: Rebis, 2003. ISBN 83-7301-233-8.

CZAPIŃSKI, J. (i in.), Główne wyniki i wnioski. Diagnoza Społeczna 2013: Warunki i jakość życia Polaków – Raport. Contemporary Economics [on-line], [special issue], 2013, vol. 7, s. 16–29 [dostęp 15.12.2014]. Dostępny w: http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1.

Cyfrowa integracja [on-line], [dostęp 15.12.2014]. Dostępny w: http://cyfrowaintegra­cja.pl/o-nas.

DIJK, J. Van. Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2010. ISBN 978-83-01-16290-0.

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W: Portal Fun­duszy Europejskich [on-line], [dostęp 7.11.2014]. Dostępny w: http://www.fundusze­europejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta/poig/strony/8.3-przeciwdzialanie-wy­kluczeniu-cyfrowemu-einclu.aspx.

FILICIAK M., MAZUREK P., GROWIEC K. Korzystanie z mediów a podziały społecz­ne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym. Warszawa: Centrum Cyfro­we Projekt Polska, 2013, s. 3 [on-line], [dostęp 3.12.2015]. Dostępny w: http://ngote­ka.pl/bitstream/handle/item/215/korzystanie%20z%20mediow%20a%20po­dzialy%20spoleczne.pdf?sequence=3.

Fundacja Audiodeskrypcja [on-line], [dostęp 15.12.2014]. Dostępny w: http://www.audiodeskrypcja.org.pl/.

Fundacja Widzialni [on-line], [dostęp 15.12.2014]. Dostępny w: http://widzialni.org/start.

GRODZKA, D. E-demokracja. W: Społeczeństwo informacyjne GRODZKA, D. (red.), Studia BAS, 2009, nr 3(19), s. 137, przyp. 38 [on-line], [dostęp 15.12.2014]. Dostępny w: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/4F07B58F180B6113C1257A­30003CABAC/$file/5_19.pdf.

GURDAŁA, S. Z komputerem za pan brat [on-line]. Warszawa: IPiSS, 2011 [dostęp 7.11.2014]. Dostępny w: http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badaw­czych_efs/Documents/Z_komputerem_za_pan_brat.pdf.

HABITS A., KOZŁOWSKA B. Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełno­sprawnych [on-line]. Warszawa 2010, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjn­ego [dostęp 15.12.2014]. Dostępny w: https://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/PODRECZNIKI/Spe­cjalistyczne/Miejsce_bez_barier.pdf.

Komunikat Komisji Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważone­go rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu KOM (2010) 2020 [on-line], [dostęp 16.09.2014]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.

KRAWIEC, M. Jak przełamać strach przed komputerem [on-line]. Warszawa: IPiSS, 2011 [dostęp 7.11.2014]. Dostępny w: http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsu­mowania/baza_projektow_badawczych_efs/documents/strach.pdf.

Latarnicy.pl [on-line], [dostęp 8.11.2014]. Dostępny w: https://latarnicy.pl/o-idei/.

LEW-STAROWICZ R., LORECKA, K. Włączenie cyfrowe drogą do reintegracji spo­łecznej. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. ISBN 978-83-235-1140-3.

MACIEJEWICZ, P. Świat się bogaci, a nierówności rosną. Najbogatsi mają połowę światowego bogactwa. W: Gazeta.pl [on-line], [dostęp 6.12.2014]. Dostępny w: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,15867836,Swiat_sie_bogaci__a_nierow­nosci_rosna__Najbogatsi.html.

Muzea bez barier [on-line], [dostęp 15.12.2014]. Dostępny w: http://muzeabezba­rier.wordpress.com/.

Muzea bez barier. W: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów [on-line], [dostęp 15.12.2014]. Dostępny w: http://nimoz.pl/pl/dzialalnosc/muzea-bez-barier.

Program Kapitał Ludzki. W: Portal Funduszy Europejskich [on-line], [dostęp 7.11.2014]. Dostępny w: https://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Dzialania.aspx.

Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 : wersja 4.0 [on-line], [dostęp 6.01.2014]. Dostępny w: http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Docu­ments/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf.

Program Rozwoju Bibliotek [on-line], [dostęp 15.12.2014]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Ad­ministracji i Cyfryzacji, 2013 [dostęp 8.11.2014]. Dostępny w: https://mac.gov.pl/fi­les/wp-content/uploads/2013/03/PZIP-konsultacje-spoleczne-3.pdf.

Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2012 [on-line], [dostęp 10.11.2014]. Dostępny w: http://www.iabpolska.pl/index.php?mnu=91&id=650.

SOBOCKA-SZCZAPA, H. (red.). Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu: Wyniki badań. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Społecznych, 2011.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. [on-line]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013, [dostęp 14.08.2014]. Dostępny w: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar­ka, 2007–2013 [on-line]. [Warszawa]: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013 [do­stęp 7.11.2014]. Dostępny w: https://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumo­wania/poziom/Documents/Sprawozdanie_POIG_I_POLROCZE_2013.pdf.

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 [on-line], [dostęp 8.11.2014]. Dostępny w: http://szs.mac.gov.pl/.

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce [on-line], [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: http://umiejetnoscicyfrowe.pl/.

Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za­dania publiczne, Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565.

Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działal­ności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, nr 207, poz. 1230.

WIŚNIEWSKI, M. Wykluczenie cyfrowe czynnikiem podziału społecznego. Instytucjo­nalne formy przeciwdziałania na przykładzie gminy Włoszczowa. W: Pokrzywa M., Wilk S. (red.), Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary, kierunki działań, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 329–344.

World Internet Project Poland (2013).W: Wirtualne media [on-line], [dostęp 12.12. 2014]. Dostępny w: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/62-proc-polakow-to-in­ternauci-srednio-przez-15-66-godz-tygodniowo-w-sieci.

ŻELAZNY, R. Raport Obserwatorium ICT: Społeczeństwo informacyjne [on-line], [do­stęp 12.12.2014]. Dostępny w: http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2013/11/07/1383816291/1383816369.pdf.