Data information literacy — umiejętność korzystania z danych

Lidia Derfert-Wolf

Abstrakt


W artykule przedstawiono koncepcję data information literacy kompetencji w zakre­sie ko­rzystania z danych, głównie badawczych. Omówiono terminologię oraz związki z koncepcją edu­kacji infor­macyjnej (information literacy). Zaprezentowano kompetencje osób posiadających umiejęt­ności zarządzania danymi oraz formy kształcenia w tym zakresie. Wskazano również na rolę bibliote­karzy akademickich w pro­jektowaniu i prowadzeniu zajęć z data information literacy.


Słowa kluczowe


data information literacy; data literacy; information literacy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Presidential Committee on Information Literacy: Final Report [on-line]. 1989 [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential.

About Data Information Literacy. W: e-Science Portal for New England Librarians : a librarian’s link to e-Science resources [on-line], [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://esciencelibrary.umass­med.edu/DIL_Home.

Bednarek-Michalska, B. Repozytoria surowych danych — dlaczego biblioteki powinny je znać? Biu­letyn EBIB [on-line]. 2012, nr 8 (135) [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/135/135_michalska_.pdf. ISSN 1507-7187.

CARLSON, J., JOHNSTON, L., WESTRA, B., NICHOLS, M. Developing an Approach for Data Management Education: A Report from the Data Information Literacy Project. International Journal of Digital Curation [on-line]. 2013, Vol. 8, no. 1, s. 204-217 [dostęp 25.11.2014]. Do­stępny w: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/8.1.204/ ISSN: 1746-8256.

CARLSON, J., FOSMIRE, M., MILLER, C.C., NELSON, M.S. Determining data information literacy needs: A study of students and research faculty. portal: Libraries and the Academy, 2011, 11, s. 629-657.

CASE, D. Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking. Needs and Beha­vior. New York: Academic Press, 2002.

CHRISTENSEN-DALSGAARD, B. i in. Ten recommendations for libraries to support research data management. Final report of the LIBER working group on E-Science / Research Data Management [on-line]. 2012 [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://libereurope.eu/wp-con­tent/uploads/The%20research%20data%20group%202012%20v7%20final.pdf.

Co to są otwarte dane badawcze (datasets, research data)? W: Uwolnij naukę [on-line]. [do­stęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://uwolnijnauke.pl/faq/.

Data. W: Wikipedia, The Free Encyclopedia [on-line], [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://en.wi­kipedia.org/wiki/Data.

Data literacy. W: Wikipedia, The Free Encyclopedia [on-line]. [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_literacy.Bednarek-Michalska, B. Repozytoria surowych danych — dlaczego biblioteki powinny je znać? Biuletyn EBIB [on-line]. 2012, nr 8 (135) [do­stęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/135/135_michalska_.pdf. ISSN 1507-7187.

Data literacy. W: e-Science Portal for New England Librarians : a librarian’s link to e-Science resources [on-line], [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://esciencelibrary.umassmed.edu/thesau­rus/data-literacy.

Data literacy. W: HLWIKI Canada [on-line]. 2014 [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://hlwiki.slai­s.ubc.ca/index.php/Data_literacy.

DERFERT-WOLF, L. Information literacy — koncepcje i nauczanie umiejętności informacyj­nych. Biuletyn EBIB [on-line]. Nr 1/2005 (62) [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php. ISSN 1507-7187.

DIL Course Materials. W: e-Science Portal for New England Librarians : a librarian’s link to e-Science resources [on-line], [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://esciencelibrary.umas­smed.edu/node/144326.

DIL Research. W: e-Science Portal for New England Librarians : a librarian’s link to e-Science resources [on-line], [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://esciencelibrary.umassmed.edu/node/144327.

LAU, J. Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne. Tłum. Komi­sja SBP ds. Edukacji Informacyjnej [on-line]. Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej, sierpień 2011 [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://ebuw.uw.edu.pl/publication/83241.

MANDINACH, E. B., GUMMER, E. S. Navigating the Landscape of Data Literacy: It IS Complex [on-line]. Education Northwest: Portland, WestEd: San Francisco, 2012, [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://www.wested.org/resources/navigating-the-landscape-of-data-literacy-it-is-complex/.

SCONUL. The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core Model for Higher Education [on-line]. 2011 [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://www.sconul.ac.uk/sites/de­fault/files/documents/coremodel.pdf.

What is information literacy? W: Information Literacy [on-line], [dostęp 25.11.2014]. Dostępny w: http://www.informationliteracy.org.uk/information-literacy-definitions/.