Problemy związane z urlopami bibliotekarzy

Elżbieta Golec-Nycz

Abstrakt


Przedstawiono kwestię wymiaru urlopu wypoczynkowego bibliotekarzy, którzy przed wejściem w życie w lipcu 2005 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym byli zatrudnieni na stanowiskach starszego bibliotekarza i kustosza. Omówiono rozbieżności interpretacyjne art. 264 ust. 7 ustawy, z przytoczeniem w szczególności wyroków sądów w tym względzie. Zwrócono uwagę na niesłuszne odebranie starszym bibliotekarzom i kustoszom przez niektórych pracodawców prawa do mianowania, jako podstawy stosunku pracy, którą to formę nabyli zgodnie z ustawą z września 1990 r. Poruszono sprawę wyroku Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2013 r. w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego.


Słowa kluczowe


zawód bibliotekarz; urlop wypoczynkowy; professional librarian, annual leave

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konwencja nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu. Dz.U. 1961, nr 42, poz. 218.

Najnowsze orzeczenia. W: Sąd Najwyższy [on-line]. [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?el=Izba%20Pracy,%20Ubezpiecze%C5%84%20Spo%C5%82ecznych%20i%20Spraw%20Publicznych.

NYCZ, T. Ustrojowe podstawy równego traktowania pracowników oraz pracodawców. W: prawo-pracy.pl [on-line]. [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: cz. 1: http://www.prawo-pracy.pl/prawomocny_wyrok_rozstrzygajacy_o_uprawnieniu_ustawowym_a_zaleglosci_urlopowe_bibliotekarzy_czesc_1-a-451.html; cz. 2: http://www.prawo-pracy.pl/prawomocny_wyrok_rozstrzygajacy_o_uprawnieniu_ustawowym_a_zaleglosci_urlopowe_bibliotekarzy_czesc_2-a-452.html; cz. 3: http://www.prawo-pracy.pl/prawomocny_wyrok_rozstrzygajacy_o_uprawnieniu_ustawowym_a_zaleglosci_urlopowe_bibliotekarzy_czesc_3-a-453.html.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia… [on-line]. [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YmlibGlvdGVrYXJ6ZXBvbHNjeS5wbHx6enxneDo1MTkwNzIyZTE5YTMzNTc.

SOBOTKO, P. Szczególne uprawnienia niektórych pracowników bibliotek szkół wyższych. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” [on-line]. 2011, nr 9–10 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YmlibGlvdGVrYXJ6ZXBvbHNjeS5wbHx6enxneDozNGU0ZmYxZDkxMjIxNzhk.

Urlop bibliotekarzy – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r., II PZP 7/12. W: prawo-pracy.pl [on-line]. [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawo-pracy.pl/urlop_bibliotekarzy_glosa_do_uchwaly_sadu_najwyzszego_z_dnia_18_stycznia_2013_r_ii_pzp_7_12-g-64.html.

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Dz.U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt IV P 482/12, utrzymany w mocy przez wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt VII Pa 262/12 (niepublikowany).

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie [on-line]. [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YmlibGlvdGVrYXJ6ZXBvbHNjeS5wbHx6enxneDo3NmViMDIwMGIzMWY2Yz