Ochrona polskich zasobów cyfrowych. Kalendarium najważniejszych wydarzeń

Aneta Januszko-Szakiel, Luiza Stachura

Abstrakt


Opracowanie stanowi przegląd wybranych wydarzeń dotyczących ochrony zasobów cyfrowych z lat 2002-2014. Uwzględniono istotne dokumenty Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Odnotowano rodzime inicjatywy i projekty instytucji publicznych i prywatnych wpisujące się w działania na rzecz tworzenia, trwałej ochrony oraz eksponowania polskich zasobów nauki i kultury w cyfrowej kolekcji świata.

Słowa kluczowe


kalendarium polskie; zasoby cyfrowe; ochrona zasobów cyfrowych;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centrum Kompetencji BN [on-line]. Biblioteka Narodowa [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/centrum-kompetencji.

Centrum Kompetencji NAC [on-line]. Narodowe Archiwum Cyfrowe [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://www.nac.gov.pl/centrum_kompetencji.

Council Resolution of 25 June 2002 on preserving tomorrow's memory ― preserving digital content for future generations. Official Journal C 162 , 06/07/2002 P. 0004 – 0005 [on-line]. EUR-lex [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002G0706%2802%29.

Decyzja nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw digitalizacji [on-line]. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naukowego [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/indexfc4b.pdf.

Decyzja nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw digitalizacji [on-line]. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/index15ee.pdf

Digitalizacja [on-line]. Mini­sterstwo Kultury i Dziedzictwa Naukowego [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://www.digit.mkidn.gov.pl/.

Działalność Ministerstwa Kul­tury i Dziedzictwa Narodowego w Zakresie Digitalizacji [on-line]. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naukowego [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2012/20120315_digitalizacja_MKiDN.pdf.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komi­tetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów i2010 : biblioteki cyfrowe [on-line]. EUR-lex [dostępny 8.01.2015]. Dostępny w: http://eur-lex.europa.eu/lega­l-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52005DC0465.

Od 2013 r. NIMOZ jest Cen­trum Kompetencji ds. digitalizacji muzealiów [on-line]. Poradnik Instytucji Kultury, 02/2013 [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://e-pik.prawodlapraktykow.pl/informacje/2013/02/od-2013-r-nimoz-jest-centrum-kompetencji-ds-digitalizacji-muzealiow.

PARKOŁA, T. Prezentacja oprogramowania DInGO oraz jego przyszłych perspektyw rozwoju [on-line]. Slidesha­re [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://www.slideshare.net/SlaskaBC/prezentacja-pakietu-oprogramowania-dingo-dlibra-dmuseion-dlab-darceo-oraz-jego-przyszych-perspektyw-rozwoju.

Program digitalizacji dóbr kul­tury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Pol­sce 2009-2020 [on-line]. Kongres Kultury Polskiej [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-2020.pdf.

Projekt PLATON [on-line]. Platforma Obsługi Nauki PLATON [dostęp: 8.01.2015]. Dostępny w: http://www.platon.pionier.net.pl/online/.

Raport o digitalizacji dóbr kul­tury [on-line]. Kongres Kultury Polskiej [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_digitalizacji_dobr_kultury,pid,398.html.

Zalecenie Komisji z 27.10.2011 w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych [on-line]. Ministerstwo Kultury i Dziedzic­twa Narodowego [dostęp 8.01.2015]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/pl.pdf.