Zaistnieć w cyberprzestrzeni. Wystawy Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Anna Chadaj

Abstrakt


Autorki zauważając, że coraz częściej na stronach internetowych bibliotek umieszczane są zakładki z linkami do prezentacji wystaw wirtualnych oraz że temat ten jest dość rzadko spotykany w publikacjach postanowiły zająć się tym zagadnieniem. W artykule podano definicje wystaw wirtualnych, przedstawiono ich zalety. Zaprezento­wano e-wystawy zrealizowane w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poruszono też problem braku ogólnopolskiej bazy rejestrującej wystawy dostępne w internecie.


Słowa kluczowe


wystawy wirtualne; wystawy tematyczne; BG AGH; Smithsonian Institute Library;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


KHOON, L.C., RAMAIAH, C. An Overview of Online Exhibitions. Journal of Library & Information Technology 2008, vol. 28, nr 4, s. 7–21.

FOO, S. Online Virtual Exhibitions: Concepts and Design Considerations. DESIDOC Journal of Library & Information Technology 2008, vol. 28, nr 4, s. 22–33.

RAMAIAH, C. Trends in Online Exhibitions. DESIDOC Journal of Library & Information Technology 2014, vol. 34, nr 2, s. 83–86.

KHOON, L.C., RAMAIAH, C. Design and Development of Web-based Online Exhibitions. DESIDOC Journal of Library & Information Technology 2014, vol. 34, nr 2, s. 97–102.

DUMITRESCU, G., LEPADATU, C., CIUREA, C. Creating Virtual Exhibitions for Educational and Cultural Development. Informatica Economica 2014, vol. 18, nr 1, s. 102–110.

KAL¬FATOVIC, M.R. Creating a Winning Online Exhibition: A Guide for Libraries, Archives and Museums. Chica¬go-London: American Library Association, 2002. ISBN 0-8389-0817-9.

CELER, B. Wystawy wirtualne jako nowe narzędzie działalności kulturalnej i eduka¬cyjnej bibliotek pedagogicznych. Zarządzanie Biblioteką 2013, nr 1, s.31–41.

KIERUS, W. Internet jako nowa przestrzeń wystawiennicza. Warszawa: Włodek Kierus, 2004, s. 41 [dostęp 28.01.2015]. Dostępny w: http:// www.korex.net.pl/artukuly_o_fotografii/kierus.pdf. Praca dyplomowa.

LUBCZYŃSKA, A. Wystawy wirtualne — nowoczesna forma prezentacji biblioteki i jej zbiorów. W: Wrocławska, M., Wojtecka, J. (red.) Stare i nowe w bibliotece: współpraca czy konkurencja: konferen¬cja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 301–310.

MIKUSZEWSKA-KAMIŃSKA, B., MROCZEK, R. Percepcja form ekspozycji organi¬zowanych przez bibliotekę naukową. Bibliotekarz 1999, nr 4, s. 21.

MURZYNOWSKA, D., POTĘGA, J., Nie tylko biblioteka cyfrowa... — rzecz o biblio¬tecznych wystawach wirtualnych. Biuletyn EBIB [on-line] 2006, nr 11 [dostęp 28.01.2015]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2006/81/a.php?murzynowska_potega.

SILVER, D. Interfacing American culture: the perils and potentials of virtual exhibi¬tions. American Quartely 1997, vol. 49, nr 4, s. 825–850.

WANDEL, A. Wystawy wirtualne — nowa forma popularyzacji książki i bibliotek (na przykładzie stron WWW bibliotek francuskich). W: Oblicza kultury książki: prace i studia z bibliologii i informacji naukowej. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskie¬go, 2005, s. 211–225. ISBN 83-229-2546-8.

Smithsonian Institute Libraries [on-line], [dostęp 28.01.2015]. Dostępny w: http://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/.