Usługi elektroniczne oferowane przez biblioteki

Anna Gogiel-Kuźmicka

Abstrakt


Gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych w ostatnich 20 latach przyczynił się do globalizacji rynku i podniósł poziom konkurencji. Przemiany, jakie się dokonały, wywarły też ogromny wpływ na instytucje publiczne, w tym na biblioteki, które poszerzyły swoją ofertę o usługi świadczone za pomocą nowych narzędzi ICT (Information and Communication Technologies). W artykule omówiono biblioteczne usługi elektroniczne oraz podjęto zagadnienia związane z ich wykorzystaniem w działalności bibliotek oraz z szansami i zagrożeniami, jakie niosą dla tych instytucji.

Słowa kluczowe


biblioteki; usługi tradycyjne; usługi elektroniczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DĄBROWSKA, A., JANOŚ-KRESŁO, M., WÓDKOWSKI, A. E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin, 2009. ISBN 978-83-7251-982-5.

KAMIŃSKA, J. Zastosowanie marketingu w bibliotekach jako niedochodowych organizacjach usłu­gowych. W: M. Wojciechowska (red.), Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Wydaw. Ateneum — Szkoły Wyższej w Gdańsku, 2007. ISBN 978-83-61079-00-2.

KEMPA, M. i in. Wykorzystywanie zasobów Internetu w Bibliotece Głównej Akademii Bydgoskiej. Ba­dania użytkowników. Bibliotekarz 2003, nr 6.ISSN 0208-4333.

KOTLER, P. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2005. ISBN 83-7301-532-9.

SIDOR, M.W. Jakość usług bibliotecznych. Warszawa: Wydaw. SBP, 2005. ISBN 83-89316-33-1.

RÓŻNIAKOWSKA, M. i in. Biblioteka dawniej i dziś. Hybrydowe, cyfrowe...? Jakie będą i co może wpłynąć na ich kształt w przyszłości. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?: II Konferencja Bi­blioteki Politechniki Łódzkiej [on-line]. Łódź: Politechnika Łódzka, 2006 [dostęp 23.02.2015]. Materia­ły Konferencyjne EBIB, nr 16. ISBN 83-920302-4-9. Dostępny w: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/sesja6ref3.pdf.

SIKORSKI, M. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta. Warszawa: Wydaw. Polsko-Ja­pońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 2012. ISBN 978-83-63103-33-0.

WOJCIECHOWSKA, M. (red.). Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Wydaw. Ateneum — Szkoły Wyższej w Gdańsku, 2007. ISBN 978-83-61079-00-2.

WOJCIECHOWSKI, J. Biblioteki w nowym otoczeniu. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014. ISBN 978-83-64203-27-5.

WOJCIECHOWSKI, J. O bibliotekach po mojemu. Warszawa: Wydaw. SBP, 2012. ISBN 978-83-61464-50-1.

WÓJCIK, M. WEB 2.0 w działalności usługowej instytucji książki. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Ja­giellońskiego, 2013. ISBN 978-83-233-3620-4.