Współczesna biblioteka akademicka w ujęciu systemowym, integrującym jej przestrzeń fizyczną i elektroniczną

Grazyna Piotrowicz

Abstrakt


W artykule przedstawiono model współczesnej biblioteki akademickiej, rozumianej holistyczn­ie, jako system łączący ze sobą jej dwie przestrzenie: fizyczną i elektroniczną. Zaprezentowano dynamikę rozwoju przestrzeni elektronicznej, opartej na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i kierunki tych prze­obrażeń oraz ciągłą potrzebę istnienia i ewolucji biblioteki jako fizycznie funkcjonują­cego miejsca. Wykaza­no, że obie te przestrzenie wzajemnie się przenikają, dopełniają, współdziałają i przekształcają w jeden zin­tegrowany system otwarty, reagujący dynamicznie na zmiany dokonujące się w jego otoczeniu, w tym przede wszystkim te zachodzące w sposobie kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych. Na tym tle nakreślono przeobrażenia dokonujące się w jednej z pol­skich bibliotek akademickich w Biblio­tece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.


Słowa kluczowe


biblioteki akademickie; system otwarty; biblioteka jako miejsce; Information Com­mons; Learning Commons; Biblioteka 1.0; Biblioteka 2.0; Biblioteka 3.0; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BARD, J., DALE, P. Building literacy: The relationship between academic literacy, emerging ped­agogy and library design. W: Libraries create future: Building on cultural heritage — World Library and In­formation Congress 75th IFLA Central Conference and Council, Milan, Italy [on-line]. 2009 [dostęp 8.02.2015]. Dostępny w: http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/94-be­ard-en.pdf.

BAZILLION, R.J. Academic libraries in the digital revolution. Educause Quarterly 2001, vol. 24, nr 1, s. 51–55.

BEAGLE, D. Conceptualizing an Information Commons. Journal of Academic Librarianship 1999, vol. 25, nr 2, s. 82–89.

JACQUESSON, A. Automatyzacja bibliotek. Zarys historyczny, strategia, perspektywy. War­szawa: wydawca, 1999.

LECKIE, G.J., HOPKINS, J. The public place of central libraries: findings from Toronto and Van­couver. Library Quarterly 2002, vol. 72, nr 3, s. 362–372.

MANESS, J. A., Library 2.0 theory: Web 2.0 and its implications for libraries. Webology 3 [on-line] 2006, nr 2 [dostęp 10.02.2015]. Dostępny w: http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html.

RATAJEWSKI, J. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, czyli wiedza o bibliotece w różnych daw­kach. Warszawa: wydawca, 2002.

ZACIOS, A.R., ORTIZ-REPISO, V. Libraries in the Strategic Plan of Spanish Universities. Journal of Academic Librarianship 2010, vol. 60, nr 4, s. 352–360.