Publikacje bibliotekarzy w przestrzeni sieciowej. Wstęp do badań

Bernardeta Iwańska-Cieślik

Abstrakt


Streszczenie: Bibliotekarze z 12 wybranych bibliotek akademickich zostali objęci badaniem nad aktywnością publikacyjną i obecnością tych dokonań w przestrzeni sieciowej. Na podstawie zestawień bibliograficznych, baz dorobku pracowników, sprawozdań wyodrębniono grupę 214 autorów z ponad tysiącem publikacji. Dokonano analizy obecności poszczególnych pozycji w repozytoriach instytucjonalnych, następnie przebadano drogi rozpowszechniania własnych artykułów w alternatywnych repozytoriach (E-LIS) oraz tworzenia profili, chociażby w Google Scholar bądź kont w najpopularniejszych serwisach społecznościowych dla naukowców (ResearchGate, Academia.edu). Stwierdzono, że jest możliwy dostęp do publikacji bibliotekarzy w przestrzeni sieciowej. W znaczącej części są to publikacje osób, które osiągnęły stanowisko bibliotekarza dyplomowanego, a informację o swoich dokonaniach upowszechniają w instytucjonalnych kanałach informacyjnych (bazy, zestawienia bibliograficzne, rzadziej repozytoria). Tylko ok. 10 % zaczyna dostrzegać możliwości, jakie dają inne drogi prezentacji własnych badań, m.in. naukowe serwisy społecznościowe.


Słowa kluczowe


biblioteki naukowe; analiza dorobku; e-publikacje;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baza Dorobku Naukowego Pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://bibliografia.ukw.edu.pl.

BEDNAREK-MICHALSKA, B. Mamy już 22 repozytoria naukowe w Polsce [on-line], [dostęp 21.07.2015]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/?p=3981.

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: https://www.bu.umk.pl/bibliometria.

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://www.bu.uni.wroc.pl/publikacje/.

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://suw.biblos.pk.edu.pl/browseByDepartament.

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/browse?type=affiliation.

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Łódzkiego [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://212.191.71.9.

Biblios - informator o bibliotekach i ośrodkach informacji w Polsce [on-line], [dostęp 26.07.2015]. Dostępny w: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=8.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Sprawozdania [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=33&Itemid=145.

BOSACKA, M. Przyszłość bibliotekarzy dyplomowanych w kontekście tzw. ustawy „deregulacyjnej” (na przykładach zapisów w statutach różnych uczelni wyższych). W: Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej. Wrocław: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2014, s. 31-35.

Budapeszteńska inicjatywa otwartego dostępu do wiedzy po dziesięciu latach: ustawienie domyślne – otwartość. W: Budapest Open Access Initiative [on-line], [dostęp 30.07.2015]. Dostępny w: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/polish.

CAŁKA, M., BIELAWSKA, S. Niejasny status bibliotekarza dyplomowanego w Polsce w świetle zmian ustawy o deregulacji. Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2014, nr 3, s. 32-35.

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej. Publikacje pracowników [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteka.pwr.wroc.pl/publikacje_pracownikow,161.dhtml.

CIECHORSKI, J. Ustawa o bibliotekach. Komentarz. Warszawa: SBP, 2012, s. 111-116.

CIESIELSKA-KRUCZEK, R., ZAJĄC, R.M. Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa. Aktywność zawodowa i naukowa. W: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy [on-line]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s. 117-128 [dostęp 28.07.2015]. Dostępny w: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=24643.

CZYREK, J., GÓRNA, B. (red.) Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej [on-line]. Wrocław: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2014 [dostęp 6.08.2015]. Dostępny w: http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/biblioteki-we-wspolczesnym-systemie-prawnym-polski-i-unii-europejskiej.

DAS, A.K. The 7 habits of highly effective research communicators. W: MAITY, G. (red.) Charaibeti: Golden Jubilee Commemorative Volume [on-line]. Kolkata: Department of Library & Information Science, Jadavpur University, 2014, s. 356-365 [dostęp 6.07.2015]. Dostępny w: http://eprints.rclis.org/2376517Habits%20of%20Highly%20Effective%20Research%20Communicators.pdf.

DĄBROWSKA, E. Bibliotekarz zderegulowany. Przepisy dotyczące bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach uczelnianych w nowych realiach prawnych. W: Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej. Wrocław: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2014, s. 25-29.

DERFERT-WOLF, L. Międzynarodowe repozytorium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej E-LIS. W: GÓRSKI, M., MARCINEK, M. (red.) Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej. Materiały konferencyjne, 15-17 czerwca 2011 [on-line]. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 111-121 [dostęp 30.07.2015]. Dostępny w: http://www.nowyebib.info/images/stories/Mat_konferencyjne/23/konferencjaozw_2011_calosc.pdf.

DUDZIAK, D., ZIÓŁEK, M. (red.) IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy [on-line]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014 [dostęp 6.08.2015]. Dostępny w: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=24643.

Działalność naukowa pracowników [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w https://www.ka.edu.pl/biblioteka/o-bibliotece/dzialalnosc-naukowa-pracownikow/.

EBIB [on-line], [dostęp 6.08.2015]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/.

E-LIS — e-prints in library and information science [on-line], [dostęp 21.06.2015]. Dostępny w: http://eprints.rclis.org/view/countries/.

GMITEREK, W. Bibliotekarze dyplomowani – wczoraj, dziś i jutro. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność, t. 1. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 291-302.

GRZĘDZIŃSKA, K. NUKAT — Autostrada Informacji Cyfrowej [on-line]. Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, NUKAT, 2013 [dostęp 6.08.2015]. Dostępny w: http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/images/nukat_autostrada_informacji_cyfrowej.pdf.

HOWORKA, B. Status bibliotekarza w bibliotece naukowej. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność, t. 1. Poznań: Biblioteka Głowna Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 279-290.

INFONA [on-line], [dostęp 06.08.2015]. Dostępny w: https://www.infona.pl/.

IWAŃSKA-CIEŚLIK, B. Informacja o nowych publikacjach polskich bibliologów i informatologów [on-line], [dostęp 26.07.2015]. Dostępny w: http://www.slideshare.net/BIwanska/informacja-o-nowych-publikacjach-polskich-bibliologw-i-informatologw-w-przestrzeni-sieciowej.

JARSKA, L. Pracownik naukowy w sieci - charakterystyka wybranych portali wymiany poglądów i wyników badań. W: Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014 [w druku].

JORDAN, K. Academics and their online networks. Exploring the role of academic social networking. First Monday [on-line] 2014, Vol. 19, nr 11 [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4937/4159#author; http://dx.doi.org/10.5210/fm.v19i11.4937.

KULCZYCKI, E. Na jakim portalu naukowiec powinien mieć konto… W: Warsztat badacza [on-line], [dostęp 26.07.2015]. Dostępny w: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/na-jakim-portalu-naukowiec-powinien-miec-konto/.

Kultura w 2013 r. [on-line]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014, s. 22, 68 [dostęp 3.08.2015]. Dostępny w: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2013-r-,2,11.html.

MUSCANELL, N. Academics’ use of Social Media [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: https://kmrc.qualtrics.com/jfe/form/SV_3lzcIHbGrymja7z.

OSIŃSKI Z., Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym. W: SOBCZAK, A., CICHOCKA, M., FRĄCKOWIAK P. (red.) Historia 2.0 [on-line]. Lublin: Portal E-naukowiec, 2014, s. 15-30 [dostęp 30.07.2015]. Dostępny w: http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2014/12/Historia_2.0-red.-A.-Sobczak-M.-Cichocka-P.-Fr%C4%85ckowiak.pdf.

PAMUŁA-CIEŚLAK, N. Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 108-113.

Publikacje Pracowników BU [on-line], [dostęp 25.07. 2015]. Dostępny w: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=36&Itemid=69.

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/browse?type=affiliation.

ROZKOSZ, E. Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia.edu. Forum Bibliotek Medycznych 2014, r. 7, nr 2 (14), s. 16-24.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1571.

Sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej i Systemu biblioteczno-informacyjnego PW [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/o-nas/sprawozdania-z-dzialalnosci.

SZAFRAŃSKI, L. Deregulacja zawodów a bibliotekarz dyplomowany [on-line], [dostęp 3.08.2015]. Dostępny w: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=10303&prev=648.

SZPROT, J. (red.) Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza [on-line]. Warszawa: Wydawnictwa ICM, 2014, s. 20-22 [dostęp 26.07.2015]. Dostępny w: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13.

Tytko Marek Mariusz. W: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego [on-line], [dostęp 28.07.2015]. Dostępny w: http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/browse?type=author.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 2012, poz. 642.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365.

Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej [on-line], [dostęp 3.08.2015]. Dostępny w: http://lib.amu.edu.pl/pliki/rada/zalacznik_1_rada_06_06_2013.pdf.

ZBUCHEA, A. Questionnaire (ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn) [on-line], [dostęp 25.07.2015]. Dostępny w: https://docs.google.com/forms/d/1qS6xrtKd-TFFUySIOfTWSckM3lpSkaHA8lAfZVCFYVQ/viewform?c=0&w=1.