Trwały i niezbędny „duch” biblioteki

Ewa Busse-Turczyńska

Abstrakt


Tekst zawiera refleksje na temat sytuacji bibliotek na przełomie wieków XX i XXI oraz ich przyszłości w kontekście różnorodnych opinii obiegowych, poglądów prezentowanych w literaturze przedmio­tu czy publicystyce. Podkreślono znaczenie rozwoju bibliotek jako lokaty kapitału intelektualnego, "skarbnic wiedzy", miejsc inspiracji dla działań kreatywnych i podejmowania relacji międzyludzkich. Wskazano na zna­czenie roli bibliotekarzy we wchodzeniu społeczeństw w erę cyfrową.


Słowa kluczowe


wyzwania dla bibliotek; rozwój bibliotek w Polsce;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ANDERSON, R. The Crisis in Research Librarianship. Journal of Academic Librarianship 2011, vol. 37, (4), s. 289–290.

CAVE, R., AYAD, S. Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki. Warszawa: Arkady, 2015. ISBN 978-83-213-4907-7.

CRAWFORD, W. Futurism and Libraries, Online 2009, 33, s. 58.

DAHL S. Dzieje książki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1965.

KRUSZEWSKI, T. Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. ISBN 978-83-231-2944-8.

Magia bibliotek [rec.], Forum Akademickie 2013, J.ZJ.

Obywatelski niepolityczny protest wobec likwidacji bibliotek [on-line]. [dostęp 04.09.2015]. Dostępny w: http://www.stoplikwidacjibibliotek.pl/.

Komentarz organizatorów obywatelskiego protestu „Stop likwidacji bibliotek” do oświadczenia Mini­sterstwa Administracji i Cyfryzacji z dn. 26.02.2013 r. w sprawie zmiany założeń ustawy samorządo­wej. Obywatelski niepolityczny protest „Stop likwidacji bibliotek” [on-line]. [dostęp 04.09.2015]. Do­stępny w: http://www.stoplikwidacjibibliotek.pl/files/komentarz.pdf.

Towarzystwo Historyczno-Literackie Biblioteka Polska w Paryżu. Zarys historii i prezentacja zbiorów. Paryż: Société historique et littéraire polonaise ; Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewi­cza, 2014. ISBN 978-83-89378-40-8.

WOODWARD, J. A. The Transformed Library: E-books, Expertise, and Evolution. Chicago: ALA Edi­tions, 2013. ISBN 978-08-389-1164-8.