Platforma informacyjna CAS SciFinder w Krajowym Konsorcjum Chemical Abstracts

Anna Maria Komperda, Barbara Urbańczyk

Abstrakt


w artykule podsumowano wieloletnie doświadczenie Biblioteki Główna Politechniki Wrocław­skiej (od 1 stycznia 2014 r. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej) w organizowaniu dostępu do bazy Chemical Abstracts (CA). Scharakteryzowano zadania związane z organizowaniem i kierowaniem kon­sorcjum. Przedstawiono ewolucję bazy Chemical Abstracts, od wersji papierowej do nowoczesnej, wielofunk­cyjnej platformy SciFinder i wykazano jej znaczenie dla polskiego środowiska naukowego jako kluczowego i uniwersalnego źródła informacji z zakresu szeroko pojętej chemii i nauk pokrewnych. Podkreślono także znaczenie współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie pozyskiwania dofinanso­wania, niezwykle istotnego elementu dla całego przedsięwzięcia. Omówiono także model finansowy oraz procedurę zakupu. Jako uzupełnienie treści artykułu zaprezentowano przekrojowy materiał statystyczny do­tyczący samej bazy, jej wykorzystania oraz instytucji uczestniczących w konsorcjum, a także rozkładu kosz­tów na przestrzeni lat.


Słowa kluczowe


CAS SciFinder; Chemical Abstracts; Krajowe Konsorcjum Chemical Abstracts; Politechnika Wrocławska; Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PIOTROWICZ, G. Konsorcja bibliotek uczelnianych – wczoraj , dziś, jutro. W: Biuletyn EBIB [online], Warszawa: SBP, 2002, nr 7 [dostęp: 24 października 2015]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2002/36/piotrowicz.php.

PIOTROWICZ, G., SZARSKI, H., KOŁCIO, D. Dostęp online do bazy danych Chemical Abstracts (CA) w ramach Krajowego Konsorcjum CA. W: INFOBAZY 2002 – Bazy danych dla nauki. Materiały z II krajowej konferencji naukowej, Gdańsk-Sobieszewo, 24-26 czerwca. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2002, s. 101-108. ISBN 83-908112-1-9.

TALARCZYK-MALCHER, Ł. Sieciowe wykorzystanie baz danych na CD-ROM na Politechnice Wrocławskiej w środowisku naukowym Wrocławia. Praktyka i Teoria Informacji Naukowo-Technicznej. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej,1999, 7(4), s. 18-20. ISSN 1230-5529.

SZARSKI, H., URBAŃCZYK, B. Ogólnopolskie Konsorcjum Chemical Abstracts – dziewięć lat działalności. W: INFOBAZY 2008 – Systemy, aplikacje, usługi. Materiały z V krajowej konferencji naukowej, Sopot, 15-17 października 2008. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2008, s. 248-253. ISBN: 83-908112-6-0.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B. Biblioteka akademicka w roli lidera konsorcjum na przykładzie Ogólnopolskiego Konsorcjum Chemical Abstracts. W: Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej: konferencja naukowa Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 11-12 czerwca 2015. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015, s. 123-129. ISBN: 978-83-7663-196-6.

GARRITANO, J. R. Evolution of SciFinder, 2011-2013: New Features, New Content. Science & Technology Libraries. London: 2013, r. 32, nr 4, s. 346-371. ISSN: 0194-262X.