Biuletyny Informacji Publicznej w bibliotekach. Prawa i obowiązki oraz analiza przypadków

Jarosław Adam Góralczyk

Abstrakt


Autor przedstawia wszystkie aspekty tworzenia BIP przez biblioteki. Dokonuje także analizy stron www bibliotek i BIP, który tworzą. Pokazuje, jak biblioteki realizują obowiązek ustawowy o BIP, wskazuje na błędy i niedostatki, daje porady, co powinno i jak być realizowane, by było zgodne z prawem. Artykuł jest podsumowaniem części prac projektu BIBLIOSKAN, zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


Słowa kluczowe


BIP, strony www bibliotek publicznych; informacja publiczna; BIBLIOSKAN

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ALEKSANDROWICZ, T.R. Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyd. 4. War­szawa: Wydaw. LexisNexis, 2008. ISBN 978-83-7334-899-8.

CZARNOV, S. Samorządowe osoby prawne — perspektywa nowej regulacji. Samorząd Terytorialny 2009, nr 7-8. ISSN 0867-4973.

GARDOCKA, T. (red.). Obywatelskie prawo do informacji. Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer Pol­ska, 2008. ISBN 978-83-7526-501-9.

KAMIŃSKA, I, ROZBICKA-OSTROWSKA, M. Ustawa o dostępie do informacji publicznej — komen­tarz. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. LexisNexis, 2012. ISBN 978-83-7806-393-3.

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwa­nia informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów /nr 3/. Biuletyn [on-line] 2000, nr 3614/III [dostęp 09.01.2016]. Dostępny w: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/595effc1a­fbb8582c1256b6e0044a58a/bc0551f090b08a04c1256b73003d21d8?OpenDocument.

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl [on-line] v.2.0 z dn.15.02.2013 r. [do­stęp 09.01.2016]. Dostępny w: https://www.bip.gov.pl/files/download/51/Podr%C4%99cznikRedakto­raSPBIP_15020213%5B3%5D.pdf.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ [on-line] [dostęp 09.01.2016]. Dostępny w: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.

Preambuła Rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r., nr 10 poz. 68).

What is open? W: Open Knowledge [on-line] [dostęp 09.01.2016]. Dostępny w: https://okfn.org/open­data/.