Bibliotekarz – pracownik służb śledczych CIA

Marta Monika Stąporek

Abstrakt


Od 1941 r. w amerykańskiej agencji rządowej – Central Intelligence Agency (CIA) – funkcjo­nowały instytucje zajmujące się gromadzeniem i analizowaniem informacji. Wspomniane zadania realizuje aktualnie Open Source Enterprise (OSE), rekrutująca w swoje szeregi bibliotekarzy. 

„Mściwi bibliotekarze”, bo tak są nazywani, wykorzystują metodę wywiadu jawnoźródłowego (Open Source Intelligence – OSINT) do monitorowania otwartych źródeł. W ostatnich latach ich uwaga skupia się głównie na śledzeniu źródeł internetowych, w tym serwisów społecznościowych. CIA świadoma jest bowiem, że te kanały informacji są wyjątkowym źródłem wiedzy niezbędnej do walki z terroryzmem.Słowa kluczowe


Central Intelligence Agency (CIA); Open Source Enterprise (OSE); bibliotekarz w rządowych służbach śledczych; vengeful librarians; ninja librarians; otwarte źródła; open source; Open Source Intelligence – OSINT; wywiad jawnoźródłowy; wywiad biały;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AFTERGOOD, S. Open Source Center (OSC) Becomes Open Source Enterprise (OSE). W: Federa­tion of American Scientists [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: https://fas.org/blogs/se­crecy/2015/10/osc-ose/.

BAŁOS, I., CISEK, S., JANUSZKO-SZAKIEL, A. Wprowadzenie do infobrokeringu. Wybrane aspek­ty. W: Cisek, S., Januszko-Szakiel, A. (red.). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolter Kluwers SA, 2015, s. 16-19.

Bibliotekarze poszukiwani w CIA. W: IAR [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.pol­skieradio.pl/78/1227/Artykul/1591380/.

Bibliotekarze poszukiwani w CIA. W: Wirtualna Polska [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Bibliotekarze-poszukiwani-w-CIA,wid,18198494,wiado­mosc.html?ticaid=116c34&_ticrsn=3.

CIA szuka bibliotekarza. Agencja oferuje nawet 120 tys. dolarów rocznie. W: wGospodarce.pl [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://wgospodarce.pl/informacje/23665-cia-szuka-biblio­tekarza-agencja-oferuje-nawet-120-tys-dolarow-rocznie.

Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu. W: ONZ wobec terroryzmu [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/strategia.php.

HILL, K. Yes, The CIA's 'Ninja Librarians' Are Tracking Twitter And Facebook (As They Should). W: Forbes [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2011/11/09/yes-the-cias-ninja-librarians-are-tracking-twitter-and-facebook-as-they-should/#bb60d07441d6.

How to Become a Source Officer with the Central Intelligence Agency. W: CIAagentEdu.org [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.ciaagentedu.org/open-source-officer/.

KORYSZEWSKI, M. Mściwi bibliotekarze kontrolują internet – CIA monitoruje 5 milionów tweetów dziennie. W: PC World [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.pcworld.pl/news/377101/Msciwi.bibliotekarze.kontroluja.internet.CIA.monitoruje.5.milionow.tweetow.dziennie.html.

KOWALSKA, M. Infobroker, zawód z przyszłością. W: Portal Innowacji [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=AD8B4DA05ADE4E­13B02428383D6BFF39.

LEETARU, K. The Scope of FBIS and BBC Open-Source Media Coverage, 1979–2008 (U). Studies in Intelligence [on-line] 2010, Vol. 54, nr 1 [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: https://www.cia.gov/li­brary/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/volume-54-number-1/PDFs-Vol.-54-No.1/U-%20Studies%2054no1-FBIS-BBC-Coverage-Web.pdf.

Librarian. W: CIA [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: https://www.cia.gov/careers/opportuni­ties/support-professional/librarian.html.

LIEDEL, K., PIASECKA, P., ALEKSANDROWICZ, T.R. Analiza informacji. Teoria i praktyka. Zarzą­dzanie bezpieczeństwem. Warszawa: Difin SA, 2012, s. 11.

LONG, H. The CIA is hiring... a $100,000 librarian [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://money.cnn.com/2016/03/05/news/economy/cia-job-librarian/index.html.

NATO Open Source Intelligence Handbook [on-line]. Norfolk, 2001 [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/030201/ca5fb66734f540fbb4f8f6ef759b258c/NATO%20OSINT%20Handbook%20v1.2%20-%20Jan%202002.pdf.

Occupational Employment and Wages, May 2015. 25-4021 Librarians. W: The Bureau of Labor Sta­tistics of the U.S. Department [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.bls.gov/oes/current/oes254021.htm.

Open Source Officer. W: CIA [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: https://www.cia.gov/care­ers/opportunities/analytical/open-source-officer-foreign-media-analyst.html.

Pozyskiwanie informacji z otwartych źródeł – techniki i narzędzia – kurs zaawansowany. W: Rynek Informacji [on-line] 5.06.2014 [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://rynekinformacji.pl/pozyskiwa­nie-informacji-z-otwartych-zrodel-techniki-i-narzedzia-trening-zaawansowany/.

SEMINARIUM Infobrokering. Profesjonaliści informacji i adepci zawodu. W: EBIB [on-line] 4.02.2015 [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/?p=4289.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji [online], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.spi­.org.pl/.

STROMCZYŃSKI, B., WASZKIEWICZ, P. Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: https://pg.gov.pl/plik/2014_06/033bd1deb85d4ef32b98d1da036d35c0.doc.

Szpiegostwo. „Źródłem informacji najczęściej jest człowiek”. Z Tomaszem Serafinem – członkiem rady programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, ekspertem w zakresie pre­wencji zagrożeń – rozmawia Anna Ruszczyk. Gazeta Bałtycka [on-line] 26.10.2015 [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://gazetabaltycka.pl/promowane/szpiegostwo-zrodlem-informacji-najcze­sciej-jest-czlowiek.

TABAKOW, M., KORCZAK, J., FRANCZYK, B. Big data – definicje, wyzwania i technologie informa­tyczne. Informatyka Ekonomiczna [on-line] 2014, nr 1, s.138-153 [dostęp 3.04.2016]. Dostępny w: http://www.dbc.wroc.pl/Content/25191/Tabakow_Big_Data_definicje_wyzwania_i_technologie.pdf.

Vengeful Librarians. W: SLA Connecting People and Information [on-line], [dostęp 3.04.2016]. Do­stępny w: https://www.sla.org/vengeful-librarians/.