System Informacji o Nauce – zakres danych i informacji objętych systemem, terminy aktualizacji i sposób udostępniania danych

Jolanta Przyłuska

Abstrakt


Jednostki naukowe, które ubiegają się o środki finansowe na działalność statutową, zobowią­zane są do systematycznego wprowadzania odpowiednich danych do systemu teleinformatycznego. Jakie dane i gdzie mają być udokumentowane określa ustawa o finansowaniu nauki oraz akty normatywne regulu­jące System Informacji o Nauce. System obejmuje też informacje o wartości punktowej publikacji, których autorzy pochodzą z polskich instytucji oraz o cytowaniach artykułów z polskich czasopism naukowych. Arty­kuł przedstawia zakres danych objętych systemem, terminy aktualizacji i sposób ich udostępniania.

 


Słowa kluczowe


System Informacji o Nauce; POL-on; Polska Bibliografia Naukowa; POL-index; obowiązki jednostek naukowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz. U. 2014, poz. 1114.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Dz.U. 2015, poz. 944.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Dz.U. 2016, poz. 309.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2015, poz. 2015.

Ustawia z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010 nr 96, poz.615 z późn. zm.