Import publikacji Politechniki Wrocławskiej do Modułu Sprawozdawczego PBN – sprawozdanie z realizacji zadania

Anna Komperda

Abstrakt


Artykuł omawia proces przekazania publikacji Politechniki Wrocławskiej do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, jako realizację obowiązku wyznaczonego rozporządzeniem MNiSW o Systemie Informacji o Nauce. Przedstawia doświadczenia z punktu widzenia dużej uczelni technicznej, mającą wieloletnią praktykę w tworzeniu i gromadzeniu danych o publikacjach. Artykuł prezentuje system dokumentowania prac w Politechnice Wrocławskiej, bazę DONA jako podstawowe źródło informacji o pracach, omawia sposób przygotowania danych do eksportu, problemy związane z uzupełnieniem informacji o publikacjach wyznaczone nowym rozporządzeniem, wymienia problemy jakie pojawiły się w trakcie wykonywania zadania, przedstawia możliwości usprawnienia trybu przekazywania danych. Jest oceną praktycznej realizacji tego przedsięwzięcia i głosem w dyskusji w tak ważnej sprawie, jaką jest przyszła ocena polskich jednostek naukowych.


Słowa kluczowe


ocena jednostek naukowych; dorobek naukowy; publikacje naukowe; baza DONA; Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej; Polska Bibliografia Naukowa; POL-on; System Informacji o Nauce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r., poz. 944 [on-line] [dostęp 10.04.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_07/9196d392a17bff43f33ced3017ac5a58.pdf.

Zarządzenie JM Rektora W sprawie dokumentowania i rozpowszechniania wyników badań naukowych Politechniki Wrocławskiej [on-line] [dostęp 30.04.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.pwr.wroc.pl/2184882.dhtml.

Komperda A., Urbańczyk B., DONA - baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni. W: Infobazy 2014 : inspiracja - integracja - implementacja : VII krajowa konferencja naukowa, Gdańsk - Sopot, 8-10 września 2014. Gdańsk : Politechnika Gdańska, [2014]. s. 1-8.

Komperda A., Urbańczyk B., Aleph w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego. W: III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy / red. Henryk Szarski, Danuta Dudziak. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. s. 81-94. (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; t. 10) - III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, Wrocław, 30 czerwca - 1 lipca 2011. [on-line] [dostęp 10.04.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dbc.wroc.pl/publication/13731.

Komperda A., Urbańczyk, Analiza naukometryczna dorobku publikacyjnego uczelni - kryteria, statystyki, raporty. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2010, t. 18, nr 3, s. 46-54.

Komperda A., Urbańczyk B., Wróbel J., Kompleksowa platforma oceny dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej - projekt integracji bazy DONA-ALEPH z SCI, listą filadelfijską i innymi źródłami danych naukometrycznych, [w:] II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, Wrocław, 18-19 czerwca 2009, EBIB Materiały konferencyjne nr 20 [online], [dostęp 11.04.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat20/komperda.php.