Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej

Ewa Aleksandra Rozkosz, Aneta Drabek

Abstrakt


Celem tekstu jest omówienie zasad sprawozdawczości w zakresie publikacji naukowych oraz przedstawienie Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, czyli miejsca gromadzenia danych. Przekazywanie danych o publikacjach jest obowiązkiem wszystkich polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o środki na finansowanie swojej działalności statutowej. Zakres danych oraz terminy ich dostarczania regulują akty wykonawcze do Ustawy o zasadach finansowania nauki. Sposób przekazywania danych od strony technicznej opisany jest na stronach internetowych Modułu Sprawozdawczego. Zasady sprawozdawczości rodzą wiele pytań wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proces (m.in. bibliotekarzy i pracowników dokumentacji oraz informacji naukowej) oraz odpowiedzialnych za poprawność danych, tj. kierowników jednostek naukowych.

Słowa kluczowe


Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej, System Informacji o Nauce, PBN-S, Polska Bibliografia Naukowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Importer Publikacji. W: Pomoc PBN [on-line], [dostęp 10.05.2016]. Dostępny w: http://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=244〈=pl.

Komunikat [z dnia 10 lipca 2015 r.] w sprawie terminu wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”. [on-line], [dostęp 28.04.2016]. Dostępny w: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_07/cd1bbba140db3271185d573b1009ec42.pdf.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. PBN - newsletter - kwiecień 2016 [on-line]. Do: E. ROZKOSZ. 13.04.2016. [dostęp 13.04.2016]. Korespondencja osobista.

Polska Bibliografia Naukowa [on-line], [dostęp 24.05.2016]. Dostępny w: https://pbn.nauka.gov.pl.

ROZKOSZ, E. A. Polska Bibliografia Naukowa – fakty i oczekiwania. Biuletyn EBIB [on-line]. 2013, nr 144 [dostęp 10.05.2016]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/124.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2012, poz. 877 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Dz.U. 2015, poz. 944 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2015, poz. 2015.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Dz.U. 2016, poz. 309.

Szczegółowy opis formatu plików importu. W: Pomoc PBN [on-line], [dostęp 10.05.2016]. Dostępny w: http://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=217Itemid=279〈=pl.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010 nr 96, poz. 615 ze zm.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 249.