Użyczenie książki cyfrowej jest porównywalne z użyczeniem książki tradycyjnej – opinia rzecznika generalnego w sprawie C-174/15

Barbara Szczepańska

Abstrakt


---

Słowa kluczowe


książka elektroniczna; wypożyczenia; biblioteki holenderskie; Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu; prawo autorskie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ACa 1663/13 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2014-05-07 [on-line], [dostęp 10.07.2016]. Dostępny w: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001663_2013_Uz_2014-05-07_001.

Copyright reform in Poland Library services in Poland enter the twenty-first century. W: EIfL [on-line], [dostęp 10.07.2016]. Dostępny w: http://www.eifl.net/eifl-in-action/copyright-reform-poland.

Minister wyznaczył stowarzyszenie Copyright Polska do dokonywania podziału i wy­płaty wynagrodzeń z tytułu public lending right. W: Prawo autorskie i medialne [on-line], [dostęp 10.07.2016]. Dostępny w: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/minister-wyznaczyl-stowarzyszenie-copyright-polska-do-dokonywania-podzialu-i-wyplaty-wynagrodzen-z-tytulu-public-lending-right-934.php.

Opinia Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara przedstawiona w dniu 16 czerw­ca 2016 r.(1). Sprawa C‑174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken przeciwko Stich­ting Leenrecht. W: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości [on-line], [dostęp 10.07.2016]. Dostępny w: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd1b69092e4b6a4809b43ea856f2496c9a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTbxf0?text=&docid=180332&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first∂=1&cid=165707.

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-174/15 Vereniging Openbare Bibliothe­ken / Stichting Leenrecht. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komunikat prasowy nr 64/16 [on-line], [dostęp 10.07.2016]. Luksemburg, 16 czerwca 2016 r. Dostępny w: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160064pl.pdf.

Press Release: CJEU Advocate General opinion on e-lending A step forward… [on-line], [dostęp 10.07.2016]. Dostępny w: http://www.eblida.org/news/cjeu-advocate-general-opinion-on-e-lending-a-step-forward.html.

Raport z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – załącznik do Oceny Skutków Regulacji. W: Rządowe Centrum Legi­slacji [on-line], 30 marca 2015 [dostęp 10.07.2016]. Dostępny w: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12268850/12274235/12274236/dokument162021.pdf.

SIEWICZ, K. Propozycja nowelizacji prawa autorskiego w zakresie działalności bi­bliotek. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace z prawa własności intelektualnej” 2013, nr 4, s. 54–69.

[Stanowisko organizacji bibliotekarskich przesłane w ramach konsultacji publicz­nych]. W: Rządowe Centrum Legislacji [on-line], [dostęp 10.07.2016]. Dostępny w: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/245196/245199/245202/dokument137161.pdf.

The right to e-read [on-line], [dostęp 10.07.2016]. Dostępny w: http://www.eblida.org/e-read/the-campaign.html.

Vereniging Openbare Bibliotheken Sprawa C-174/15. W: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości [on-line], [dostęp 10.07.2016]. Dostępny w: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-174/15&td=.