Biblioteka = przyjazne miejsce

Jagoda Małgorzata Nowak

Abstrakt


Autorka prezentuje kwestie dotyczące zarówno współczesnego postrzegania biblioteki i bibliotekarza, jak i ich funkcji jako miejsc trzecich. Przedstawia bibliotekarski impresariat, prezentując działania tego typu na konkretnych przykładach.


Słowa kluczowe


biblioteka; miejsce trzecie; funkcje biblioteki; imprezy biblioteczne; praca z czytelnikiem; formy pracy z czytelnikiem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka, W: Wielka Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001. ISBN 83-01-13357-0.

Bibliotekarz, W: Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa: Wydaw. SBP, 2011. ISBN 978-83-61464-39-6.

Dyskusyjne Kluby Książki [on-line] [dostęp 19.07.2016]. Dostęp w: http://www.instytutksiazki­.pl/p,dkk.html.

ECO, U. O bibliotece. Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007. ISBN 978-83-247-0682-2.

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości [on-line] [dostęp 19.07.2016]. Dostępny w: http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/.

FUKUYAMA, F. Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa; Wrocław: Wy­daw. Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-01-12488-1.

Impresariat, W: Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003-. ISBN 83-01-12837-2.

JEDLEWSKA, B. Animator kultury – zawód przyszłości. W: Animacja społeczno-kulturalna wo­bec przemian cywilizacyjnych: animacja - animator i jego kształcenie; Czterdziestolecie Pań­stwowego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Wrocław: "Silesia", 2000. ISBN 83-85689-09-5.

KOSIK, E. Kreowanie wizerunku bibliotek poprzez imprezy społeczno-kurtularne [on-line] [do­stęp 19.07.2016]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/418/582.

KOSZOWSKA, A. Jacek Maness o teorii Biblioteki 2.0 oraz tym, co Web 2.0 oznacza dla bi­bliotek [on-line] [dostęp 19.07.2016]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2007/85/a.php?koszow­ska.

KRAJEWSKI, M. Instytucje kultury a uczestnicy kultury. Nowe relacje. W: Śliwa, M. (red). Stra­tegie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Kraków: Ma­łopolski Instytut Kultury, 2011, s. 26-37. ISBN 978-83-61406-44-0.

KRUSZEWSKI, T. Przestrzenie biblioteki: o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności in­stytucji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012. ISBN 978-83-231-2944-8.

LIN, H., PANG, N., LUYT, B. Is the library a third place for young people? Journal of Librarian­ship and Information Science 2015, Vol. 47(2) 145–155. DOI: 10.1177/0961000614532303.

ŁAKOMY, A., Działalność usługowa bibliotek W: Tokarska, A. (red.). Bibliotekarstwo. Warsza­wa: Wydaw. SBP, 2013, s. 483-491. ISBN 978-83-61464-95-2.

Praca z czytelnikiem, W: Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa: Wydaw. SBP, 2011. ISBN 978-83-61464-39-6.

Program Tygodnia Biblioteki PK 9-13 maja 2016 [on-line] [dostęp 19.07.2016]. Dostępny w: http://www.biblos.pk.edu.pl/tydzien-bibliotek-2016/program-1.

Przedszkolaka podróże małe i duże [on-line] [dostęp 14.07.2016]. Dostępny w: http://biblio­teka-skawina.pl/.

RASMUSSEN, C. H., JACHMUSEN, H. The fall and rise of physical library [on-line] [dostęp 19.07.2016] http://eprints.rclis.org/handle/10760/12925.

TOKARSKA, A. Biblioteka w przestrzeni informacyjnej. W: Tokarska, A. (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013, s. 24-25. ISBN 978-83-61464-95-2.

Tydzień bibliotek [on-line] [dostęp 19.07.2016]. Dostępny w: http://www.sbp.pl/tydzienbibliotek/2016.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2012 r., poz. 406.

WOJCIECHOWSKI, J. Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87629-49-9.