Otwartoźródłowe aplikacje CMS w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym: Joomla!, Omeka, SubjectPlus, a może Xibo?

Dominik Mirosław Piotrowski

Abstrakt


 

Systemy zarządzania treścią (ang. content management systems, CMS) to aplikacje sieciowe odpowiedzialne za gromadzenie, zarządzanie i publikowanie różnych typów elektronicznej treści. Celem artykułu jest wskazanie na wybrane CMS typu open source w kontekście ich implementacji w roli platform do realizacji usług i transmisji specjalistycznej treści w zintegrowanej sieci bibliotecznej w obrębie uczelni, tj. w bibliotece głównej oraz w bibliotekach wydziałowych i zakładowych. W polskim piśmiennictwie temat ten poruszany był sporadycznie, a literatura fachowa, która opisuje to zagadnienie, dostępna jest zazwyczaj w języku angielskim. W realizacji celu zastosowano metodę analizy i krytyki literatury, natomiast do zgromadzenia materiału badawczego wykonano kwerendy w bazach bibliograficznych Biblioteki Narodowej, katalogu on-line Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, naukowych bazach danych oraz zasobach internetu dostępnych za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Jak wynika z przeprowadzonych badań, polskie biblioteki uczelniane implementują otwarte oprogramowanie CMS w celu realizacji swych usług, choć nie wszystkie usługi oparte na CMS są w naszym kraju popularne.Słowa kluczowe


Content Management Systems; CMS; zarządzanie treścią; usługi biblioteczne; Open sour­ce; Open access; biblioteki naukowe; system biblioteczno-informacyjny;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AKSAMITOWSKA, D., DRZEWIECKI, M., GOSIEWSKI, J. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna w aspekcie przepisów prawnych. Warszawa: CEBID, 2004. ISBN 83-88581-18-X.

BOIKO, B. Content Management Bible, Indianapolis: Wiley, 2004. ISBN 978-0764573712.

BUCZYŃSKA-ŁABA, J. Oczekiwania a satysfakcja użytkowników korzystających z zasobów biblio­tecznych sieci bibliotek Uniwersytetu Pedagogicznego w świetle badań ankietowych. W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 179–192. ISBN 978-83-7571-228-5.

CONNELL, R.S. Content Management Systems: Trends in Academic Libraries. Information Techno­logy and Libraries [on-line]. 2013, tom 32, nr 2, s. 42-55 [dostęp 15.06.2016]. ISSN 2163-5226. Dostępny w: http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/4632.

EDEN, B. L. (red.). Content Management Systems in Libraries: Case Studies. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2008. ISBN 081-08-56-92-1.

FRĄCZEK, R., SWOBODA, I. Wpływ nowych technologii na przemiany w pracy współczesnych bi­bliotek szkół wyższych. W: Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy: uwarunkowania i wy­brane zagadnienia. T. 2, Narzędzia i formy funkcjonowania, Katowice: Studio Noa, 2010, s. 46–94. ISBN 978-83-60071-47-2.

FULTON, C. Library Perspectives on Web Content Management Systems. First Monday [on-line]. 2010, tom 15, nr 8 [dostęp 10.06.2016]. ISSN 1396-0466. Dostępny w: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2631.

GMITEREK, G. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

GRABOWSKA, D.M. Promowanie usług bibliotek naukowych polskiej Akademii Nauk przez serwisy WWW. Przegląd form i postulaty. W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. ISBN 978-83-7571-228-5.

JAROCKI, M. Open Source w bibliotekach: w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. ISBN 978-83-231-3479-4.

JASKOWSKA, B., GŁOWACKI, M. Wykorzystanie CMS Drupal do zarządzania treściami on-line Bi­blioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podkarpackie Studia Biblioteczne [on-line]. 2012, nr 1 [dostęp 9.06.2016]. ISSN 2084-9338. Dostępny w: http://psb.ur.edu.pl/wykorzystanie-cms-drupal-do-zarzadzania-tresciami-line-biblioteki-uniwersytetu-rzeszowskiego.

KOPYŚ, E. Przykłady współdziałania bibliotek w ramach istniejącego systemu biblioteczno-informa­cyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa, 2011, s. 317–324. ISBN 978-83-61079-14-9.

KURKOWSKA, Z. Nowe wyzwania przed biblioteką wydziałową w społeczeństwie informacyjnym. Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej 2003, t. 11, nr 2–3, s. 11–15. ISSN 1230-5529.

MASIKOWSKA, K., MALEC, A., PTAK, A. IGNACZAK, A. Współpraca bibliotek systemu biblio­teczno-informacyjnego wybranych uczelni technicznych ze środowiskiem naukowym w świetle ba­dań ankietowych. W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych: III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Materiały Konferencyjne, Łódź 2008. Biblioteka Politechniki Łódzkiej [on-line]. 2008, s. 103–118 [dostęp 12.07.2016]. Dostępny w: http://repozytorium.p.lodz.pl/handle/11652/755.

MAZUR-KULESZA, K. Miejsce biblioteki akademickiej w środowisku lokalnym: aktywność, współpra­ca i promocja. W: Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa, 2011, s. 263–273. ISBN 978-83-61079-14-9.

PIOTROWICZ, G. Model hybrydowy współczesnej polskiej biblioteki akademickiej. W: Polskie biblio­teki akademickie w Unii Europejskiej. Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2004.

PIOTROWSKI, D.M. Wdrażanie Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie ser­wisu biblioteki.umk.pl: system informacyjno-biblioteczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To­runiu. W: Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji: praca zbiorowa. Bydgoszcz: Wy­dawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009, s. 45–56. ISBN 978-83-7096-72-08.

ROZKOSZ, E.A. Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma. Biuletyn EBIB [on-line]. 2014, nr 149 [dostęp 10.06.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/246.

SERAFIN, M. Biblioteka akademicka w świetle obowiązującego prawa. Biuletyn EBIB [on-line]. 2004, nr 53 [dostęp 10.06.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2004/53/serafin.php.

SETA, M. Zmiany w strukturach organizacyjnych bibliotek akademickich. W: Koncepcje Organizacji Bibliotek, Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa, 2012, s. 73–80. ISBN 978-83-61079-16-3.

WOJCIECHOWSKI, J. Uczelniana sieć biblioteczna. Biblioteka [on-line]. 2012, nr 26, s. 83–114 [do­stęp 2.07.2016]. ISSN 2391-5838. Dostępny w: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/395.