Utwory niedostępne w handlu – jak otwarto puszkę Pandory

Barbara Szczepańska

Abstrakt


Autorka informuje o francuskim sporze prawnym związanym z regulacją zezwalającą na cyfrowe wykorzystywanie dzieł niedostępnych w obrocie handlowym.


Słowa kluczowe


książka elektroniczna; wypożyczenia; Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu; prawo autorskie; Francja; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BURBA, A. [i in.] Europejskie i francuskie projekty digitalizacji dzieł znajdujących się poza obrotem handlowym (out of commerce) [on-line]. Kraków: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców, 2012 [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://goo.gl/tPQ60S.

Decree No. 2013-182 of February 27, 2013, regulating Articles L.134-1 to L.134-9 of the French Intellectual Property Code regarding the Digital Exploitation of Unavailable Books of the Twentieth Century [on-line], [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13842.

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym [on-line], [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0029.

Out-of-commerce works. Memorandum of Understanding. W: European Commission [on-line], [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/out-of-commerce/index_en.htm.

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W: Ptak & Wspólnicy [on-line], [dostęp 05.09.2016]. Dostępny w: https://www.i-kancelaria.pl/sad-i-mediacja/pytanie-prejudycjalne-do-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/.

ROSATI, E. AG Wathelet advises CJEU to hold French law on out-of-print books incompatible with EU law. W: The IPKat [on-line]. 8 July 2016 [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://ipkitten.blogspot.de/2016/07/ag-wathelet-advises-cjeu-to-hold-french.html.

ROSATI, E. Compulsory collective management of copyright for images displayed by search engines: a French cultural exception to EU law. W: The IPKat [on-line]. 12 August 2016 [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://ipkitten.blogspot.de/2016/08/compulsory-collective-management-of.html.

Soulier i Doke. Sprawa C‑301/15. W: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości [on-line], [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://goo.gl/kjVpid.

SZCZEPAŃSKA, B. Rozszerzony zbiorowy zarząd a instytucje kultury [on-line], [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://centrumcyfrowe.pl/rozszerzony-zbiorowy-zarzad-a-instytucje-kultury/.

SZCZEPAŃSKA, B. Użyczenie książki cyfrowej jest porównywalne z użyczeniem książki tradycyjnej – opinia rzecznika generalnego w sprawie C-174/15. Biuletyn EBIB [on-line] 2016, nr 4 (166), s.1-6 [dostęp 12.08.2016]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/446. ISSN 1507-7187.

SZCZEPAŃSKA, B. Wprowadzenie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku bibliotek [on-line]. Warszawa: Centrum Cyfrowe. Projekt: Polska, 2015 [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2015/12/CC-Wprowadzenie-do-nowelizacji-ustawy-o-dozwolonym-u%C5%BCytku-broszura.pdf.

Tezy. Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu. Wprowadzenie do dyskusji o wdrożeniu do polskiego systemu prawa. W: Forum Prawa Autorskiego [on-line]. Warszawa, 20 marca 2013 r. [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/forum_prawa_autorskiego/Tezy_-_dziela_osierocone_i_dziela_niedostepne_w_handlu_22_03_v__3.pdf.

Uzasadnienie. Projekt z dn. 29 kwietnia 2015 r. [on-line]. s. 3 [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12268850/12274235/12274236/dokument162024.pdf.