Rola i zadania bibliotek instytutów badawczych

Jolanta Przyłuska

Abstrakt


Obecnie w Polsce funkcjonuje 115 instytutów badawczych nazywanych wcześniej jednostkami badawczo-rozwojowymi. Większość z nich posiada w swojej strukturze bibliotekę naukową, która gromadzi spe­cjalistyczne zbiory dokumentów, stanowiące często niepowtarzalną wartość dla bardzo wąskich dyscyplin nauki. Biblioteki te służą potrzebom nauki i edukacji, zapewniając dostęp do światowych zasobów informacyjnych oraz do publikacji i wyników badań powstających w macierzystym instytucie badawczym. Biblioteki wykonują też za­dania związane z cyfryzacją dokumentów, budują kolekcje cyfrowe, tworzą repozytoria instytucjonalne, przepro­wadzają analizy bibliometryczne oraz sprawozdają dorobek publikacyjny instytutów do instytucji centralnych.


Słowa kluczowe


biblioteki specjalistyczne; instytuty badawcze; repozytoria; bazy danych; kolekcje cyfrowe; dorobek publikacyjny;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Główny Urząd Statystyczny. Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa: Zakład Wydawnictw Staty­stycznych 2016, s. 247–253, [dostęp 2.09.2016]. Dostępny w: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2016,1,17.html.

Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych 2015, s. 425–433, [dostęp 2.09.2016]. Dostępny w: http://stat.gov.pl/ob­szary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-pol­skiej-2015,2,10.html#.

JACHIMCZYK, A. Otwarte dane badawcze. Casus polskich instytutów badawczych. Zagadnienia Na­ukoznawstwa 2015, t. 4, nr 206, s. 409–424.

KONOPKA, S. Biblioteki lekarskie w Polsce – ich rozwój i ich potrzeby. Polski Tygodnik Lekarski 1951, t. 6, nr 17, s. 593–597.

KOSMALSKA J. Zainteresowani zaniepokojeni. Forum Akademickie 2016, nr 9, s. 6–7.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporzą­dzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Dz.U. 2016, poz. 309.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 1997, nr 85, poz. 539.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 618.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 620.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finasowania nauki. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.

ZEMBRZUSKI L. Biblioteki lekarskie w Polsce. Polski Tygodnik Lekarski 1948, t. 3, nr 11, s. 349.