Główna Biblioteka Lekarska w społeczeństwie informacyjnym

Wojciech Giermaziak, Renata Marczak, Anna Pragacz

Abstrakt


Rozwój nauki, wdrażanie nowych technologii informacyjnych i postępująca informatyzacja wy­znaczają nową rolę bibliotekom naukowym. Biblioteka nie tylko organizuje dostęp do informacji, ale także do­konuje wyboru i selekcji źródeł informacji pod kątem potrzeb użytkownika. Poprzez realizację usług informa­cyjnych i edukacyjnych biblioteka naukowa ma znaczący wpływ na kształtowanie społeczeństwa informacyj­nego. Główna Biblioteka Lekarska (GBL), jako centrum informacji naukowej, dysponuje nowoczesnymi sys­temami informacji i zapewnia szybki dostęp do specjalistycznej i wyselekcjonowanej informacji medycznej. 


Słowa kluczowe


biblioteki naukowe; Główna Biblioteka Lekarska; społeczeństwo informacyjne; usługi biblioteczne; źródła informacji;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BUSSE-TURCZYŃSKA, E., BIRSKA, R. Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek na rzecz użytkownika. Forum Bibliotek Medycznych 2008, r. 1, nr 1, s. 140–149. ISSN 1899-5829.

CISEK, S. Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych w społeczeństwie wiedzy [on-line]. Aca­demia 2016 [dostęp 26.09.2016]. Dostępny w: http://www.academia.edu/6441585/Funkcje_i_role_bibliotek_naukowych_i_publicznych_w_spo%C5%82ecze%C5%84stwie_wiedzy.

HRAPCZYŃSKA, B. Nowoczesne usługi informacyjne kluczem do sukcesu użyt­kowników. Stan obecny i perspektywy. W: Biblioteka – klucz do sukcesu użytkowników (ePublikacje Instytu­tu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5) [on-line]. Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliote­koznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, 2008. s. 142–149. Dostępny w: http://eprints.rclis.org/13977/1/chrapczynska-n.pdf.

DĄBROWSKA, A. E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informa­cji Difin, 2009. ISBN 97-88372519-82-5.

GIERMAZIAK, W. 70 lat Głównej Biblioteki Lekarskiej. Almanach 2015, r. 10, nr 4, s. 75–80. ISSN 1896-3102.

GIERMAZIAK, W. Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie. Farmacja Polska 2014, r. 70, nr 5, s. 249–257. ISSN 0014-8261.

GLEICK, J. Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Kraków: Wydaw. Znak, 2012. ISBN 97-88324022-49-6.

GOBAN-KLAS, T., SIENKIEWICZ P. Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999. ISBN 83-86476-19-2.

GRALA, B., KOZAKIEWICZ, W. Infobrokering, wyszukiwanie w deep web – nowa rola pracownika naukowej informacji medycznej. Forum Bibliotek Medycznych 2008, r. 1, nr 2, s. 52–57. ISSN 1899-5829.

GWYNN, J. Europa przygotowuje się do ery informacyjnej, „Dialog Europejski – magazyn na rzecz integracji europejskiej” 1997, marzec-kwiecień [w:] Szewczyk A. (red.). Dylematy cywilizacji informatycznej. Praca zbiorowa. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004, s. 14. ISBN 83-20815-29-0.

KONIECZNA, D. Informowanie społeczeństwa powinnością bibliotekarza i pracownika informacji na­ukowej. Na marginesie poglądów Abrahama Flexnera. Forum Bibliotek Medycznych 2013, r. 6, nr 1 (11), s. 75–79. ISSN 1899-5829.

KURKOWSKA, E. Bibliotekarstwo a społeczeństwo informacyjne; Społeczeństwo informacyjne a bi­bliotekarstwo, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. ISBN 97-88361464-86-0.

LEDZION, W., PORTACHA, A. Organizacja przestrzeni i usług w bibliotece akademickiej. Forum Bi­bliotek Medycznych 2014, r. 7, nr 2 (14), s. 63–73. ISSN 1899-5829.

LUBINA, E. Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości wyzwania, potrzeby kształce­nia, Lublin: Polihymnia, 2012. ISBN 97-88378470-22-9.

NIELUBOWICZ, J. Główna Biblioteka Lekarska w oczach uczonego i lekarza. Biuletyn Głównej Bi­blioteki Lekarskiej 1995, r. 41, nr 351, s. 85–91. ISSN 0373-174X.