Współpraca kadry akademickiej z biblioteką — diagnoza obszarów problemowych (na przykładzie Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu)

Ewa Anna Cywińska

Abstrakt


Biblioteka jest ważnym i niezbędnym ogniwem w procesie dydaktycznym, który powinna realizować w porozumieniu z kadrą naukowo-dydaktyczną. Harmonijna współpraca bibliotekarzy z wykładowcami jest wyrazem troski o finalnego odbiorcę usług edukacyjnych. Istnieje jednak wiele czynników zakłócających współdziałanie bibliotekarzy z kadrą, wpływających na efektywność kształcenia. W artykule wskazano najważniejsze z nich oraz podjęto próbę zdefiniowania praktycznych rozwiązań, służących poprawie współpracy. Równocześnie przedstawiono ofertę usług skierowanych do kadry naukowo-dydaktycznej, wykazano stopień ich wykorzystania i rolę biblioteki w ich rozpowszechnianiu. Tematyka artykułu powstała na bazie doświadczeń Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.


Słowa kluczowe


biblioteki uczelni niepublicznych; biblioteki a;ademickie; Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; nauczyciele akademiccy; otoczenie biblioteki; promocja bibliotek; obsługa użytkowników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BEREŹNICKI, F. Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. Szczecin: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, 2009. ISBN 978-83-87561-28-4.

BUZDYGAN, D., MARCINEK, M. Biblioteka uczelniana w środowisku akademickim. Promocja przez usługi — oferta i ocena w świetle wyników badań prowadzonych na Politechnice Krakowskiej. W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych: materiały konferencyjne, III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 25–27 czerwca 2008. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 257–300.

GANAKOWSKA, U., GAZIŃSKI, R., RÓŻYCKA, M. Dylematy współpracy biblioteki akademickiej ze środowiskiem naukowym na przykładzie sieci bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania ankietowe. W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych: materiały konferencyjne, III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 25–27 czerwca 2008. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 69–86.

GERYK, Ż. Motywacja w uczelniach niepublicznych w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2010. ISBN 978-83-7378-565-6.

HOLLENDER, H. Lęk przed biblioteką. Forum Akademickie [on-line]. 2009, nr 9 [Dostęp 15.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.forumakad.pl/archiwum/2009/09/38_lek_przed_biblioteka.html.

JACKOWIAK, K. Czy ulotki handlowe to przeżytek. Marketing w Praktyce 2011, nr 8, s. 77–79.

OSSOWSKI, M. Newsletter otwarty na odbiorcę. Marketing w Praktyce 2001, nr 4, s. 62–65.

STAROSTA, B. Wpływ relacji bibliotekarz-pracownik naukowy na wykorzystywanie usług bibliotecznych, na przykładzie systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej. W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych: materiały konferencyjne, III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 25–27 czerwca 2008. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 241–256.

STARZYŃSKI, M., GOGACZ, G. Rola narzędzi Web 2.0 w budowaniu wizerunku nowoczesnej biblioteki. W: WOJCIECHOWSKA, M. (red.). Elektroniczny wizerunek biblioteki. Gdańsk: Wydaw. Ateneum, 2008.

STĘPNIAK, J. Szkoła wyższa i jej biblioteka — warunki integracji. W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych: materiały konferencyjne, III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 25–27 czerwca 2008. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 9–24.

WAWRZYNIAK, C. Rola biblioteki w procesie dydaktycznym i badawczym uczelni wyższej. W: KACZOR, S., WIDELAK, D. (red.). Tworzenie warunków dobrego funkcjonowania szkoły wyższej. Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2007.

WOJCIECHOWSKI, J. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-01-12432-6.