Tam, gdzie zaczyna się bibliometria, czyli jak pozyskać materiał analityczny z autopsji

Anna Małgorzata Kamińska

Abstrakt


Bibliometria, choć nie jest dziedziną młodą, doświadcza ostatnimi czasy szeregu zmian odnoszą­cych się do metod badawczych, ilości analizowanych danych oraz zastosowania otrzymywanych wyników ana­liz. Ciągły wzrost dostępnych mocy obliczeniowych umożliwił rozwój metod analitycznych stosowanych w odnie­sieniu do coraz większych zasobów bibliograficznych baz danych. Bazy te tworzone są głównie przez międzyna­rodowe podmioty komercyjne, zainteresowane gromadzeniem danych dla dziedzin nauk o charakterze global­nym. Braki w kompletności i spójności danych gromadzonych w krajowych bazach bibliograficznych sprawiają, że ich badanie metodami ilościowymi jest utrudnione, a uzyskane tą drogą wyniki mogą nie być reprezentatyw­ne. Często więc zachodzi potrzeba gromadzenia materiału analitycznego z autopsji. Autorka zwraca uwagę, że za rozwojem ogólnodostępnych systemów analitycznych, mogących znaleźć zastosowanie w badaniach biblio­metrycznych, nie nadąża rozwój systemów pozwalających takie dane gromadzić i porządkować. Artykuł zawiera propozycje wykorzystania do tego celu aplikacji o nieco odmiennym przeznaczeniu.


Słowa kluczowe


aplikacje; autopsja; bazy danych; bibliografia; bibliometria; gromadzenie; źródła danych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CAFFARO, J., KAPLUN, S. Invenio: A Modern Digital Library for Grey Literature [online]. [Dostęp 26.07.2017]. Dostępny w: https://cds.cern.ch/record/1312678.

HEMMERDINGER, D. Digital computers history. W: RALSTON, A., REILLY, E. (red.). Encyclopedia of Computer Science. 3rd Edition. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. ISBN 0-442-27679-6.

KAMIŃSKA, A. M. Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficz­nych bazach danych. 2017 (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. O rozwoju graficznych języków komunikacji. Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. Od druków źródłowych po mapy nauki. Bibliograficzna baza danych GRUBA. W: KO­WALSKA, M., OSIŃSKA, V. (red.). Wizualizacja informacji w humanistyce. Toruń: Wydawnictwo Uniwer­sytetu Mikołaja Kopernika, 2017 (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach da­nych. Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. Zastosowanie metod analizy sieci społecznościowych w bibliometrii i webometrii. Miary i narzędzia. 2017 (w druku).

MARSZAKOWA-SZAJKIEWICZ, I. Badania ilościowe nauki podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2009. ISBN 978-83-927082-4-7.

PRITCHARD, A. Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation 1969, Vol. 25, nr 4, s. 348-349. ISSN 0022-0418.

TAYLOR, J. A survey of bibliometric tools and techniques and their applications for technology forecast­ing [online]. [Dostęp 26.07.2017]. Dostępny w: http://www.jibs.ac.uk/prize/taylorjohn2014.pdf.