Zachowania informacyjne – wybrane aspekty

Sabina Cisek

Abstrakt


Streszczenie: Artykuł dotyczy wybranych aspektów zachowań informacyjnych użytkowników z punktu widzenia informatologii i bibliotekoznawstwa. Nakreślono obecny stan wiedzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnorodność, kontekstowość i nieoczywistość zachowań informacyjnych, także naukowców i studentów, we współczesnym cyfrowym środowisku informacji i wiedzy. Przedstawiono również w zarysie niektóre koncepcje zachowań informacyjnych – model Davida Ellisa oraz analizę domen.

Summary: The paper concerns selected aspects of human information behavior (HIB) from the viewpoint of library and information science. The present state of knowledge has been depicted, with special attention to diversity, contextuality, and non-obviousness of information behavior in the contemporary information-knowledge environment, including activities of researchers, scientists, and university students. In addition, a few HIB models have shortly been presented, i.e. the concept of David Ellis as well as the domain analysis. 


Słowa kluczowe


naukowcy; poszukiwanie informacji; pozyskiwanie informacji; użytkownicy informacji; zachowania informacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BATOROWSKA, H. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013. ISBN 978-83-61464-87-7.

BAWDEN, D., ROBINSON, L. Introduction to Information Science. London: Facet Publishing, 2012. ISBN 978-1-85604-810-1.

CASE, D.O., GIVEN, L.M. Looking for Information. A survey of research on information seeking, needs and behavior. Fourth edition. Bingley: Emerald Group, 2016. ISBN 978-1-78560-968-8.

CISEK, S. Badanie zachowań informacyjnych użytkowników bibliotek: metodologia Sense-Making. W: KOCÓJOWA, M. (red.). Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników [online]. Kraków: Instytut In­formacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, 2008, s. 97-103. [Dostęp 02.06.2017]. Dostęp­ny w http://www.academia.edu/7443909/Badanie_zachowań_informacyjnych_użytkowników_biblio­tek_metodologia_Sense-Making lub http://eprints.rclis.org/13708/1/cisek-n.pdf.

CISEK, S. Indywidualne zarządzanie informacją [online]. [Dostęp 04.06.2017]. Dostępny w: http://www.academia.edu/9779934/Indywidualne_zarządzanie_informacją.

CISEK, S. Typologia zachowań informacyjnych [online]. [Dostęp 30.05.2017]. Dostępny w: http://www.academia.edu/18217890/Typologia_zachowań_informacyjnych.

FALCIANI-WHITE, N. Understanding the “Complexity of Experience”: Modeling Faculty Research Practices. The Journal of Academic Librarianship 2016, Vol. 42, s. 118-126. ISSN 0099-1333.

FISHER, K.F., ERDELEZ, S., MCKECHNIE, L.E.F. (red.). Theories of Information Behavior. Medford: Information Today, Inc., 2005. ISBN 1-57387-230-X.

FOSTER, A. A nonlinear model of information-seeking behaviour. Journal of the American Society for Information Science and Technology 2004, Vol. 55, No. 3, s. 228-237. ISSN 1532-2882.

GŁOWACKA, E. i in. Model indywidualnej przestrzeni informacyjnej w procesie badawczym – wstęp­ne założenia. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne 2015, Vol. 53, nr 2, s. 18-30. ISSN 0324-8194.

GODBOLD, N. Beyond information seeking: towards a general model of information behaviour. In­formation Research [online]. 2006, Vol. 11, No. 4, paper 269. [Dostęp 31.05.2017]. ISSN 1368-1613. Dostępny w: http://www.informationr.net/ir/11-4/paper269.html.

HEINSTROM, J. Fast surfing, broad scanning and deep diving. The influence of personality and study approach on students’ information-seeking behavior. Journal of Documentation 2005, Vol. 61, Issue 2, s. 228-247. ISSN 0022-0418.

KRAKOWSKA, M. Zachowania informacyjne człowieka. W: BABIK, W. (red.). Nauka o informacji. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, s. 429-455. ISBN 978-83-64203-82-4.

KUHLTHAU, C.C. Information Search Process [online]. [Dostęp 31.05.2017]. Dostępny w: http://wp.comminfo.rutgers.edu/ckuhlthau/information-search-process/.

LIU, J. Towards a unified model of human information behavior: an equilibrium perspective. Journal of Documentation 2017, Vol. 73, Issue 4. ISSN 0022-0418.

MIERZECKA-SZCZEPAŃSKA, A. Badania zachowań informacyjnych. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013. ISBN 978-83-64203-04-6.

MISHRA, J., ALLEN, D., PEARMAN, A. Information seeking, use, and decision making. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015, Vol. 66, No. 4, s. 662-673. ISSN 2330-1643. Dostępny w doi: 10.1002/asi.23204.

NIEDŹWIEDZKA, B. A proposed general model of information behaviour. Information Research [on­line]. 2003, Vol. 9, No. 1, paper 164. [Dostęp 31.05.2017]. ISSN 1368-1613. Dostępny w: http://www.informationr.net/ir/9-1/paper164.html.

PRABHA, Ch. i in. What is enough? Satisficing information needs. Journal of Documentation 2007, Vol. 63, Issue 1, s. 74-89. ISSN 0022-0418.

SAPA, R. Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Kraków: Wydaw. UJ, 2009. ISBN 978-83-233-2849-0.

SAPA, R. Przypadkowe pozyskiwanie informacji o literaturze naukowej. W: PIETRUCH-REIZES, D., BABIK, W. (red.). Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, na­uce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. Katowice: Polskie Towarzystwo Informa­cji Naukowej, 2008, s. 77-85. ISBN 978-83-904561-7-1.

SAPA, R., JANIAK, M., KRAKOWSKA, M. Information seeking behaviour of mathematicians: scien­tists and students. Information Research [online]. 2014, Vol. 19, No. 4, paper 644. [Dostęp 31.05.2017]. ISSN 1368-1613. Dostępny w: http://www.informationr.net/ir/19-4/paper644.html#.WS71VWiLRPY.

SAVOLAINEN, R. Conceptual growth in integrated models for information behaviour. Journal of Docu­mentation 2016, Vol. 72, Issue 4, s. 648-673. ISSN 0022-0418.

SAVOLAINEN, R. Small worlds and information grounds as contexts of information seeking and sharing. Library & Information Science Research 2009, Vol. 31, s. 38-45. ISSN 0740-8188.

SAVOLAINEN, R. Time as a context of information seeking. Library & Information Science Research 2006, Vol. 28, s. 110-127. ISSN 0740-8188.

STĄPOREK, M. Crowdsourcing, social media, lifestreaming – nowe możliwości e-partycypacji użyt­kowników w kształtowaniu zbiorów, zasobów i usług bibliotek naukowych [online]. [Dostęp 31.05.2017]. Dostępny w: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/15520/Staporek_Marta_tekst.pdf.

STEINEROVA, J. Seeking relevance in academic information use. Information Research [online]. 2008, Vol. 13, No. 4, paper 380. [Dostęp 07.06.2017]. ISSN 1368-1613. Dostępny w: http://www.in­formationr.net/ir/13-4/paper380.html.

ŚWIGOŃ, M. Bariery informacyjne. Warszawa: Wydaw SBP, 2006. ISBN 83-89316-64-1.

ŚWIGOŃ, M. Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji naukowej w pol­skim środowisku akademickim. Olsztyn: Wydaw. UWM, 2015. ISBN 978-83-7299-944-3.

URBAN, B. Potrzeby informacyjne – klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej [on­line]. [Dostęp 04.06.2017]. Dostępny w: http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/urban.pdf.

WILSON, T. D. Models in information behaviour research. Journal of Documentation 1999, Vol. 55, Issue 3, s. 249-270. ISSN 0022-0418.