OpenCitations (I4OC) – otwarty indeks cytowań publikacji naukowych

Anna Małgorzata Kamińska

Abstrakt


Mimo stopniowego upowszechniania się dokumentowania badań naukowych na zasadach otwartego dostępu oraz innych koncepcji związanych z „Nauką 2.0”, prace naukowe publikowane w ten spo­sób stanowią wciąż jedynie „uzupełniającą” działalność naukowców. Dzieje się tak zwłaszcza w przypad­kach, gdy ewaluacja działalności naukowej oparta jest na „twardych” wskaźnikach bibliometrycznych wyli­czanych na podstawie „uznanych” źródeł danych, które gromadzą zwykle informacje jedynie o pracach wy­dawanych w ramach „prestiżowych” wydawnictw. Wyliczanie podobnych wskaźników dla wydawców/platform wspierających publikowanie zgodnie z koncepcjami „Nauki 2.0” jest obecnie mocno utrudnione z powodu problemów z obliczeniem wartości skumulowanej będącej wypadkową wartości wskaźników prezentowanych na konkretnych platformach. Wynika to z faktu, że każdy wydawca lub platforma gromadzi najczęściej jedy­nie pewien podzbiór prac danego autora, a ponieważ podzbiory te mogą nie być rozłączne, to proste zsumo­wanie liczby cytowań wartości cząstkowych publikowanych przez każdy z podmiotów nie pozwoli na oblicze­nie poprawnej wartości skumulowanej. Artykuł przedstawia inicjatywę OpenCitations, która korzystając z uznanych standardów, proponuje ontologię indeksu cytowań, według której gromadzi i udostępnia dane w postaci struktur grafów cytowań. Otwarte standardy oraz wolny dostęp do gromadzonych danych sprawiają, że inicjatywa OpenCitations stanowić może interesujący kierunek dla integracji różnych źródeł danych o cy­towaniach, co pozwoli na łatwe obliczanie skumulowanych/globalnych wskaźników, zaś możliwość pozyska­nia całego korpusu zgromadzonych danych otworzy perspektywy do realizacji bardziej zaawansowanych bi­bliometrycznych badań własnych.


Słowa kluczowe


OpenCitations; indeks cytowań; bibliometria; źródła danych; otwarty dostęp;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alfred P. Sloan Foundation [online]. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: https://sloan.org/.

BEDNAREK-MICHALSKA, B. Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Sprawozdanie z konferencji w Krakowie, 26–27 czerwca 2017 r. Biuletyn EBiB [online]. 2017, No 173. [Dostęp] 16.08.2017. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/544.

Blazegraph [online]. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: https://www.blazegraph.com/.

Europe PMC [online]. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: http://europepmc.org/.

GARFIELD, E. Citation Indexes for Science : A New Dimension in Documentation through Association of Ideas. Science 1955, Vol. 122, No. 3159, s. 108–111. ISSN 0036-8075.

Graffo : Graphical Framework for OWL Ontologies [online]. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: http://www.essepuntato.it/graffoo/.

Initiative for Open Citations [online]. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: https://i4oc.org.

KAMIŃSKA, A. M. Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych, Przegląd Biblioteczny 2017, nr 4 (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. O rozwoju graficznych języków komunikacji. Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. Od druków źródłowych po mapy nauki. Bibliograficzna baza danych GRUBA. W: KOWALSKA, M., OSIŃSKA, V. (red.). Wizualizacja informacji w humanistyce. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych. Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. Tam, gdzie zaczyna się bibliometria, czyli jak pozyskać materiał analityczny z autopsji. Biuletyn EBiB [online]. 2017, No 173. [Dostęp 16.08.2017]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/534.

OCO, the OpenCitations Ontology [online]. OpenCitations, 2016. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: http://opencitations.net/ontology.html

PERONI, S., SHOTTON, D. Metadata for the OpenCitations Corpus, 2017. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3443876

PERONI, S., SHOTTON, D. One year of the OpenCitations Corpus: Releasing RDF-based scholarly citation data into the Public Domain. W: Proceedings of the 16th International Semantic Web Conference (ISWC 2017). [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: https://w3id.org/people/essepuntato/papers/oc-iswc2017.html.

RDF [online]. W3C, 2017. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: https://www.w3.org/RDF/.

SHOTTON, D. The Sloan Foundation funds OpenCitations [online]. OpenCitations, 2017. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: https://opencitations.wordpress.com/.

SPARQL Query Language for RDF [online]. W3C, 2017. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.