Wykorzystanie bazy dorobku naukowego w ocenie jednostek naukowych i jej pracowników. Na przykładzie bazy DONA Politechniki Wrocławskiej

Anna Maria Komperda, Barbara Mąka-Stolingwa

Abstrakt


Artykuł omawia problem wykorzystania danych gromadzonych w bazach dorobku naukowego jednostek naukowych, przekazanych w 2017 r. do centralnej bazy Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej. Przedstawia także korzyści wynikające z utrzymywania własnej bazy i możliwości jej wykorzysta­nia do bieżących potrzeb uczelni i jej pracowników naukowych, administracji i działów odpowiedzialnych za finanse i promocję w zakresie danych o publikacjach i ich cytowaniach. Posiadanie własnej bazy dorobku po­zwala na bieżące wykorzystanie danych do m.in. indywidualnych ocen pracowników naukowych, procedur o nadanie stopnia/tytułu naukowego, konkursów przy zatrudnieniu na stanowisko, przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów, sprawozdań z działalności całej uczelni i jej jednostek, podziału funduszy na badania statutowe i ich rozliczania. Dane o pracach mogą być wykorzystane do opracowania założeń strate­gii uczelni czy przekazywania informacji do jednostek/gremiów oceniających uczelnię (ankiety jednostki czy rankingi uczelni). Artykuł prezentuje bazę DONA prowadzoną przez Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej jako podstawowe źródło informacji o pracach oraz doświadczenia w przygotowaniu różnego typu danych dla uczelni i jej pracowników.


Słowa kluczowe


bazy bibliograficzne; analiza dorobku naukowego; promocja nauki; publikacje naukowe; baza DONA; Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej; Polska Bibliografia Naukowa; POL-on

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


System Informacji o Nauce POL-on. Biuletyn EBIB. [online]. 165 (2016). [Dostęp 3.10.2017]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/120.

GACA, K. Śledzenie, wizualizacja oraz ocena dorobku naukowego z wykorzystaniem bazy Scopus. Spo­łeczeństwo informacyjne [online]. 2017, nr 1, vol. 1 [Dostęp 3.10.2017]. Dostępny w: http://informacja-naukowa.pl//wp-journal/201701011427.pdf.

KOMPERDA, A. Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na potrzeby Mo­dułu Sprawozdawczego PBN. Studia o Książce i Informacji 2016, nr 35, s. 29–46. ISSN 2300-7729.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B. DONA – baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źró­dłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni. W: Infobazy 2014: inspiracja – integracja – implementacja: VII krajowa konferencja naukowa, Gdańsk–Sopot, 8–10 września 2014. Gdańsk: Politechnika Gdańska, [2014], s. 1–8.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B. Aleph w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej – nowatorskie rozwiąza­nia w zakresie analizy dorobku naukowego. W: Szarski, H., Dudziak, D. (red.). III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 81–94. (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia; t. 10); III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, Wrocław, 30 czerwca–1 lipca 2011 [online]. [Dostęp 3.10.2017]. Dostępny w: http://www.dbc.wroc.pl/publication/13731.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B., Analiza naukometryczna dorobku publikacyjnego uczelni – kryteria, statystyki, raporty. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2010, t. 18, nr 3, s. 46–54. ISSN 1230-5529.

Politechnika Wrocławska. Sprawozdania Rektora [online]. [Dostęp 3.10.2017]. Dostępny w: http://bip.pwr.edu.pl/strona-glowna/sprawozdania-rektora.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Dz.U. 2016 poz. 1586. W: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP [online]. [Dostęp 3.10.2017]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016 poz. 1842. W: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP [online]. [Dostęp 3.10.2017]. Dostępny w: http://isip.sejm.gov.pl/Down­load?id=WDU20051641365&type=3.

Ranking szkół wyższych 2017. Perspektywy [online]. [Dostęp 3.10.2017]. Dostępny w: http://www.per­spektywy.pl/RSW2017/ranking-uczelni-akademickich.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Dz.U. poz. 1586.

U-Multirank [online]. [Dostęp 3.10.2017]. Dostępny w: http://www.umultirank.org.

U-Multirank – nowy internetowy ranking uniwersytetów. W: MNiSW [online]. [Dostęp 3.10.2017]. Dostęp­ny w: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/u-multirank-nowy-internetowy-ranking-uniwersy­tetow.html.

ZW 62/2017, w sprawie stypendiów dla doktorantów z własnego funduszu stypendialnego PWr, zał. nr 1 [online]. [Dostęp 3.10.2017]. Dostępny w: http://doktoranci.pwr.edu.pl/pliki/zw/zw_62_2017_z1.pdf.

ZW 15/2017, w sprawie zasad przygotowania wniosków o przyznanie dotacji statutowej oraz wydatko­wania i rozliczania przyznanych środków finansowych, zał. nr 9.