Ocena parametryczna jednostek naukowych za lata 2013-2016 z perspektywy biblioteki uczelnianej odpowiedzialnej za przekazanie danych dotyczących publikacji - doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Renata Maria Birska

Abstrakt


Przygotowanie danych do ankiety jednostek naukowych na potrzeby kategoryzacji to wyzwa­nie dla zespołów bibliotecznych odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o publikacjach. Tekst jest próbą rekapitulacji podjętych działań i doświadczeń zebranych w trakcie gromadzenia i przekazywania da­nych dotyczących osiągnięć naukowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UM) w oparciu o własny system bibliograficzno-bibliometryczny.


Słowa kluczowe


ankieta jednostki; ocena jednostek naukowych; System Informacji o Nauce; Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej; POL-on;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


KOZŁOWSKI M., ROZKOSZ E. Polska Bibliografia Naukowa. Rozmowa z Markiem Kozłowskim z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Biuletyn EBIB [on-line] 2016, nr 4 (166), Bibliotekarz wobec własnej instytucji – wolność, lojalność czy podporządkowanie. [dostęp 11.09.2017]. Dostępny w:

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/443.

ROZKOSZ, E.A., DRABEK A.: Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej. Biuletyn EBIB [on-line] 2016, nr 3 (165), System Informacji o Nauce POL-on. [dostęp 21.09.2017]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/438.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Dz. U. 2016, poz. 2154.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. t.j. Dz.U. 2017, poz. 804.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. t.j. Dz. U. 2016, poz. 2045 z późn. zm.

Zarządzenie Rektora nr 140/2015 z dn. 12-11-2015 w sprawie rejestracji publikacji naukowych pracowników UM w Lublinie [on-line]. [dostęp 28.09.2017]. Dostępny w: http://bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,4521,zarzadzenie-rektora.html.