Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - kilka uwag o statusie bibliotekarzy

Elżbieta Golec-Nycz

Abstrakt


Artykuł jest głosem w dyskusji o powstającej nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Autorka zwraca uwagę na nieobecność w zapisach ustawy uregulowań dotyczących bibliotekarzy dyplomowanych oraz na niebezpieczeństwa z tym związane.


Słowa kluczowe


prawo o szkolnictwie wyższym; bibliotekarze dyplomowani; Konstytucja dla nauki; nowelizacja prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GOLEC-NYCZ, E. Problemy związane z urlopami bibliotekarzy. Biuletyn EBIB [online]. 2013, nr 4 (131). ISSN 1507-7187. [Dostęp 31.01.2018]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/3/1.

NYCZ T.M. Glosa do wyroków: Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 22 września 2010 r., VIII P 359/10; oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 2 marca 2011 r., VIII P 937/10 – urlop bibliotekarzy. Prawo-pracy.pl [online]. [Dostęp 20.02.2018]. Dostępny w: https://www.prawo-pracy.pl/glosa_do_wyrokow_sadu_rejonowego_dla_warszawy_srodmiescia_z_dnia_22_wrzesnia_2010_r__viii_p_359_10__oraz_sadu_rejonowego_dla_warszawy_srodmiescia_z_dnia_2_marca_2011_r__viii_p_937_10___urlop_bibliotekarzy-g-56.html.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy [online]. Dz.U. 2018 poz. 108, s. 5. Dostępny w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000108/U/D20180108Lj.pdf.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt ustawy [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017. [Dostęp 20.02.2018]. Dostępny w: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt.

Przepisy wprowadzające ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” [online] 22.01.2018 r. [Dostęp 20.02.2018]. Dostępny w: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303103/12458897/12458902/dokument326752.pdf.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r. II PZP 7/12, OSNP 2013/13-14/148, LEX nr 1281363.

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Dz.U. nr 35, poz. 385, z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r. sygn. akt XXI Pa 216/11.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt VII Pa 262/12.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt IV P 482/12.