Gry wojenne. Ewaluacja ewaluacji nauki

Anna Małgorzata Kamińska

Abstrakt


Artykuł przedstawia subiektywne spostrzeżenia autorki na temat funkcji ewaluacji współczesnej nauki realizowanej m.in. przez ocenę danych bibliograficznych. Po krótkim wstępie przypominającym rolę nauki oraz rolę jej ewaluacji przedstawione zostały aktualne problemy związane z oceną produktywności środowisk naukowych. Część z nich nie wynika z niskiej jakości danych bibliograficznych, ale raczej z braku powszechnej akceptacji obecnie stosowanych metod ilościowych wynikającej chociażby z nieintuicyjnego i nieprzewidywalnego zachowania się niektórych wskaźników oraz braku powszechnego przekonania, że odzwierciedlają one wymiar pozytywnego wpływu danych dokonań naukowych na dziedziny życia codziennego. Powoduje to włączanie metod eksperckich jako składowych metod złożonych, co skutkuje dodatkowym zmniejszeniem przejrzystości systemu oceny. Autorka, posiłkując się ilustrowanym przykładem, stawia hipotezę, że dalsze poszukiwanie metod ilościowej oceny wkładu naukowego bazujących na zastanym, tradycyjnym modelu danych bibliograficznych może stanowić ślepą uliczkę, na wyjście z której daje szansę rozbudowa tego modelu na przykład w stronę możliwości uwzględniania zależności wagowych.


Słowa kluczowe


dane bibliograficzne; bibliometria; ewaluacja nauki; bibliometryczny model danych; Impact Factor; indeks Hirscha; ocena dorobku naukowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AKHILESH, G. What is the importance of citation? [online]. [Dostęp 18.03.2018]. Dostępny w: https://www.researchgate.net/post/What_is_the_importance_of_citation.

BADHAM J. Gry wojenne [film]. USA: United Artists, Sherwood Productions, 1983.

BŁOCKI, Z., ŻYCZKOWSKI, K. Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki. Nauka 2013, nr 2, s. 37–46. ISSN 1231-8515.

EGGHE, L. Theory and practise of the g-index. Scientometrics 2006, nr 1, s. 131–152. ISSN 0138-9130.

HELLER, M. Granice nauki. Kraków: Copernicus Center Press, 2014. ISBN 978-83-788-6049-5.

JOVANOVIĆ, M.M. The Vicious Circle of Evaluation Transparency – An Ignition Paper. W: Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference. Istanbul: Bogazici University Printhouse, 2015, s. 646–647. ISBN 978-975-518-381-7.

KAMIŃSKA, A.M. Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych. Przegląd Biblioteczny 2017, nr 4, s. 477–495. ISSN 0033-202X.

KAMIŃSKA, A.M. ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych. Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1, s. 66–82. ISSN 0324-8194.

KAMIŃSKA, A.M. Zastosowanie struktur grafowych do analiz bibliometrycznych i webometrycznych. Modele i metody. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media (w druku).

KOSMULSKI, M. A new Hirsch-type index safes time and works equally well as the original h-index. ISSI Newsletter [online]. 2006, nr 2. [Dostęp 18.03.2018]. ISSN 1998-5460. Dostępny w: http://sci2s.ugr.es/sites/default/files/files/TematicWebSites/hindex/kosmulski2006.pdf.

LINTO, G. T. How do authors decide upon first, second, third and last author? [online]. [Dostęp 18.03.2018]. Dostępny w: https://www.researchgate.net/post/How_do_authors_decide_upon_first_second_third_and_last_author.

STABLEFORD, B. Gry wojenne. Bydgoszcz: Express Books, 1990. ISBN 83-8517-504-0.

WALTMAN, L., VAN ECK, N. The Inconsistency of the H-index. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2012, nr 2, s. 406–415. [Dostęp 18.03.2018]. Dostępny w doi: 10.1002/asi.21678.

WU, Q. The w-index: A measure to assess scientific impact by focusing on widely cited papers. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2010, nr 3, s. 609–614. [Dostęp 18.03.2018]. Dostępny w doi: 10.1002/asi.21276.