Ryzyko w bibliotece – krótkie ABC

Joanna Zoń

Abstrakt


Od roku 2010 biblioteki z większym lub mniejszym sukcesem wdrażają i doskonalą kontrolę zarządczą z uwzględnieniem nowego dla siebie aspektu, jakim jest zarządzanie ryzykiem. Proces ten jednak niejednokrotnie nastręcza problemów. Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia tego zagadnienia oraz wskazania praktycznych rozwiązań pozwalających realizować ustawowy obowiązek.

Słowa kluczowe


kontrola zarządcza; ryzyko; zarządzanie ryzykiem; identyfikacja ryzyka; analiza ryzyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz.Min.Fin., nr 15, poz. 84.

Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycz-nych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz.Urz.Min.Fin., poz. 56.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.

Zarządzenie nr 192/14 w sprawie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz. W: BIP – Urząd Miejski w Grudziądzu [online]. [Dostęp 9.07.2018 r.]. Dostępny w: http://bip.grudziadz.pl/unzip/8961.dhtml.