Współpraca uczelni z biblioteką na przykładzie realizacji projektu Dydaktyka 2.0

Iwona Sójkowska

Abstrakt


Pracownicy Biblioteki Politechniki Łódzkiej podjęli współpracę wewnątrzuczelnianą przy realizacji projektu „Dydaktyka 2.0” finansowanego ze środków pozyskanych przez uczelnię z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Część programu, w której uczestniczyli bibliotekarze służyła podniesieniu kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem promotorów prac dyplomowych. Bibliotekarze realizowali blok zajęć pod hasłem „Zarządzanie informacją”. W artykule przybliżone zostaną okoliczności nawiązania współpracy. Wskazane zostaną zalety udziału w projekcie oraz ograniczenia organizacyjno-merytoryczne.


Słowa kluczowe


projekt Dydaktyka 2.0; współpraca biblioteki z uczelnią; dydaktyka 2.0; zarządzanie informacją; uczelnie; biblioteki; Biblioteka Politechniki Łódzkiej; Politechnika Łódzka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cykl nowych szkoleń dla nauczycieli PŁ. W: Politechnika Łódzka [online]. [Dostęp 18.07.2018]. Dostępny w: https://www.p.lodz.pl/pl/cykl-nowych-szkolen-dla-nauczycieli-pl.

Lista rankingowa konkursu. W: NCBiR [online]. [Dostęp 18.07.2018]. Dostępny w: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/1_kadra_power_3.4_2016/lista_pozytywna_kadra_pdf.pdf.

Projekt Dydaktyka 2.0. W: Politechnika Łódzka [online]. [Dostęp 18.07.2018]. Dostępny w: https://www.p.lodz.pl/pl/projekt-dydaktyka-20.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [online]. [Dostęp 28.10.2018]. Dostępny w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [online]. [Dostęp 28.10.2018]. Dostępny w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001191/U/D20181191Lj.pdf.

Wiśniewski Z. Re: szkolenia / konkurs NCBiR [poczta elektroniczna]. 7.08.2016. [Przeglądany 18.07.2018]. Dostępny w: korespondencja osobista.