Status bibliotekarza uczelni publicznej - jeszcze słów kilka

Elżbieta Golec-Nycz

Abstrakt


W artykule omówiono stan prawny dotyczący uprawnień pracowniczych bibliotekarzy bibliotek naukowych publicznych szkół wyższych. Przedstawiono działalność i rolę biblioteki naukowej na uczelni.


Słowa kluczowe


biblioteki naukowe; kadra biblioteczna; uprawnienia bibliotekarzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 [online]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://dziennikustaw.gov.pl/du/1997/483/1.

GOLEC-NYCZ, E. Problemy związane z urlopami bibliotekarzy. Biuletyn EBIB [online]. 2013, nr 4 (140). [Dostęp 3.12.2018]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/3.

GOLEC-NYCZ, E. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – kilka uwag o statusie bibliotekarzy. Biu-letyn EBIB [online]. 2018, nr 1 (178). [Dostęp 3.12.2018]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/616.

NYCZ, T. M. Glosa do uchwały SN z dnia 18.01.2013 r. II PZP 7/12 Prawo-pracy.pl [online]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: https://www.prawo-pra-cy.pl/glosa_do_uchwaly_sadu_najwyzszego_z_dnia_18_stycznia_2013_r__ii_pzp_7_12___urlop_bibliotekarzy-g-64.html.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy. Dz. U. 2018 poz. 917 [online]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000917.

Pismo Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie z dnia 3.11.2011 r. skierowane „Do rek-torów wyższych uczelni publicznych w Małopolsce”, nr rej. KrP-473-1/2011.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz. U. 2018.1668 [online]. [Dostęp 15.11.2018]. Dostępny w: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1668/1.

Przepisy wprowadzające ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Dz. U. 2018.1669 [online]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1669/1.

Rekomendacja Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w sprawie statusu i zatrudniania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników doku-mentacji i informacji naukowej oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliote-kach akademickich w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. [onli-ne]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje-ws-statusu-bibliotekarzy-2018-08-07.pdf.

Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KDBASP z 26.XI.2018 r. w sprawie statusu pracowników szkół wyższych zatrudnionych w bibliotekach uczelnianych [online]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Stanowisko-RW-KDBASP-26-XI-2018.pdf.

Ustawa z dnia 12 września 1990 o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 1990, nr 65, poz. 365 [online]. [Do-stęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1990/s/65/385/1.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365 [online]. [Dostęp 3.12.2018]. Dostępny w: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2005/s/164/1365/1.