Aspekt organizacyjno-prawny elektronicznych usług bibliotecznych na przykładzie wdrożeń aplikacji pakietu LIBSMART

Piotr Karwasiński

Abstrakt


Rozwój technologii informatycznych, rynek zdominowany przez urządzenia mobilne, wielość komputerowych programów czy aplikacji otwiera nowe możliwości projektowania i wdrażania elektronicznych usług bibliotecznych. W artykule omówiono organizacyjny i prawny aspekt implementacji pionierskich aplikacji pakietu LIBSMART: systemu LIBSMART PAYMENT — umożliwiającego zdalne dokonywanie opłat pobieranych przez bibliotekę oraz aplikacji LIBSMART COPY — umożliwiającej zdalne zamawianie elektronicznych kopii z tradycyjnych materiałów bibliotecznych i w pełni zsynchronizowanej z systemem bibliotecznym. Autor opisuje proces tworzenia e-usług, rozpoczyna od wizji wstępnej, kończąc na fazie wdrożeniowej, będącej zwieńczeniem prac i punktem wyjścia dla promocji. W pracy przeanalizowano i zinterpretowano obecnie obowiązujące przepisy prawne, mające zastosowanie przy korzystaniu z wyżej wymienionych usług. Autor spróbuje też odpowiedzieć na pytanie, czy biblioteka stanowi wartość dla przedsiębiorstw komercyjnych i gdzie należy szukać ewentualnych punktów stycznych we wzajemnej kooperacji.


Słowa kluczowe


biblioteka wirtualna; e-usługi; LIBSMART; digitalizacja; komputeryzacja; mobilność; usługi wirtualne

Pełny tekst:

PDF