Debata o prawie autorskim — w jakim miejscu jesteśmy na początku 2013 roku

Barbara Szczepańska

Abstrakt


Autorka przedstawia obecny stan prac nad zmianami w prawie autorskim zarówno na pozio- mie krajowym, jak i europejskim szczególnie w tych obszarach, które dotyczą bibliotek. Opisuje wysiłki śro- dowisk kultury w zakresie poprawy zapisów prawnych tak, by mogły lepiej służyć realizowaniu misji upo- wszechniania wiedzy. Przedstawia różne inicjatywy społeczne, jakie miały miejsce w naszym kraju w ostat- nim roku.


Słowa kluczowe


prawo autorskie; domena publiczna; reforma prawa; prawo autorskie a biblioteki

Pełny tekst:

PDF