Inkluzywne, innowacyjne i refleksyjne – czy biblioteka będzie instytucją formującą nowe społeczeństwo?

Marta Stąporek

Abstrakt


W 2015 r. państwa członkowskie ONZ podpisały dokument pt. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Wyznaczono w nim 17 głównych celów zrównoważonego rozwoju, wytyczając tym samym kierunek globalnej polityki, rządów oraz instytucji, za pośrednictwem których jest ona realizowana. Biblioteki różnych typów, jako instytucje działające w ramach wytycznych narzucanych przez poszczególne ministerstwa, muszą wobec tego redefiniować swoje cele i funkcje. Biblioteki realizują dotychczasowe cele (m.in. powszechny dostęp do informacji i wiedzy, ochrona dziedzictwa kulturowego narodów, upowszechnianie umiejętności czytania i pisania oraz korzystania ze źródeł informacji, dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych), ale wobec aktualnych zmian społeczeństwa na inkluzywne, innowacyjne i refleksyjne, muszą udowodnić, że dysponują również wartością intelektualną i inspiracyjną. W związku z powyższym nową ich rolą staje się budowanie trwałych kontaktów/relacji istotnych dla użytkowników. Biblioteki muszą nie tylko informować, ale również inspirować, angażować użytkowników, wzbudzać ich ciekawość kulturową, intelektualną, ich kreatywność. Czy tak się dzieje? Kim staje się współczesny bibliotekarz? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęła autorka w artykule, przytaczając przykłady bibliotek oraz wypowiedzi bibliotekarzy.


Słowa kluczowe


zrównoważony rozwój; biblioteka dla społeczeństwa; trzecie miejsce; biblioteka multimożliwości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Librarian’s Guide to Makerspaces: 16 Resources [online]. 2006–2019, OEDb – Accredited Online, Specialty, and Campus-Based Colleges.[Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://oedb.org/ilibrarian/a-librarians-guide-to-makerspaces/.

Agenda 21 [online]. Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.

Biblioteka z wizją [online]. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: http://biblioteka-z-wizja.biblioteki.org/Symfony/web/app.php.

Cele Zrównoważonego Rozwoju [online]. 2016. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.un.org.pl/.

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Biblioteka Śląska [online]. 2016. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.un.org.pl/biblioteka-slaska.

Chronicling America. W: Library of Congress [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://chroniclingamerica.loc.gov/.

COLEGROVE, T. Libraries of the Future [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=RvE0gHhK3ss.

Congressional Research Service Careers. W: Library of Congress [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: http://www.loc.gov/crsinfo/.

Enriching the Library Experience : The FY2019–2023 Strategic Plan of the Library of Congress. W: Library of Congress [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.loc.gov/strategic-plan.

IGNATOWICZ, G. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w polityce ekologicznej Polski po konferencjach w Rio de Janeiro w 1992 oraz 2012 roku [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3457/1/BSP_18_2015_Ignatowicz.pdf.

Innovation That Sticks Case Study – OCSB: Library to Learning Commons [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=uTqtR3hhXwQ.

Kino w Bibliotece Obłuże [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w:https://kino.trojmiasto.pl/Kino-w-Bibliotece-Obluze-imp472597.html.

Law Library of Congress. W: Library of Congress [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.loc.gov/law/.

Library Receives Grant to Create a Drop-in Playroom. W:The Bedford Citizen [online]. 2019. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.thebedfordcitizen.org/2018/11/library-receives-grant-to-create-a-drop-in-playroom/.

Partnerstwo w praktyce: przegląd działań [online]. Warszawa 2017. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://kampania17celow.pl/wp-content/uploads/2018/05/partnerstwo-w-praktyce.pdf.

Ourvision. W: British Library [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.bl.uk/about-us/our-vision.

PIOTROWSKA, A., WITCZAK, M. Zastosowanie idei „trzeciego miejsca” na przykładzie wybranych bibliotek europejskich (Hjørring, Blanes) [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/136/49-63.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf.

SHILL, B. J. The Future of Libraries [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=h7I8ATYQ6ec.

SMITH, P. S. What to expect from libraries in the 21st century [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=fa6ERdxyYdo.

StoryCorps Collection (AFC 2004/001): Frequently Asked Questions.W: Library of Congress [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.loc.gov/folklife/storycorpsfaq.html.

The Future of Libraries [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=Qr7h7zmMvUU.

The International Advocacy Programme (IAP). W: IFLA [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.ifla.org/libraries-development.

The John W. Kluge Center at the Library of Congress. W: Library of Congress [online]. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.loc.gov/programs/john-w-kluge-center/about-this-program/.

US Copyright Office [online]. Library of Congress. [Dostęp 2.12.2019]. Dostępny w: https://www.copyright.gov/.