Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

ZASADY EDYTOWANIA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Wszyscy, którzy chcą publikować książki w naszym wydawnictwie muszą zarejestrować się w systemie OJS jako autorzy i zdeponować publikację.

Wcześniej należy przygotować sobie streszczenie i słowa kluczowe, o które poprosi system w trakcie logowania.

Jedną z najważniejszych zasad związanych z opublikowaniem jest przestrzeganie reguł dobrego edytowania. Prosimy o skrupulatne trzymanie się poniższych wskazówek opracowanych w zespole EBIB. Przyspieszy to znacznie druk i poprawi jakość tekstu.

Artykuł powinien być zaopatrzony w:

ZASADY EDYTOWANIA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Prosimy o skrupulatne trzymanie się poniższych wskazówek opracowanych w zespole EBIB. Przyspieszy to znacznie publikację i poprawi jakość tekstu.

 1. Imię i nazwisko autora (autorów) wraz z nazwą instytucji, z której autor się wywodzi (afiliacja).

a)     Umieszczamy na pierwszej stronie tekstu, w lewym górnym rogu.

b)     Imię i nazwisko autora oraz afiliacja powinny być wyrównane do lewej, zapisane niepogrubioną 12-punktową czcionką.

 1. Tytuł. Powinien być pogrubiony, wyrównany do środka, zapisany 14-punktową czcionką. Na końcu tytułu nie stawiamy kropki.

 1. Streszczenia.

a)     Jeśli tekst jest artykułem tematycznym (zob. działy: „Artykuły” oraz „Badania, teorie, wizje”), pod tytułem umieszczamy streszczenia.

b)     Streszczenie w języku polskim i — jeśli to możliwe — także w angielskim, zawierające do 10 zdań, umieszczamy pod tytułem, zostawiając odstęp 1-wierszowy. Słowo „Streszczenie:” pogrubiamy, całość zapisujemy kursywą, czcionką 10-punktową i wyrównujemy do lewej.

4. Format tekstu głównego.

a)       Tekst powinien być wyjustowany, zapisany 12-punktową czcionką Arial.

b)       Interlinia (odstęp między wierszami) jednowierszowa (opcja „Pojedyncze”).

c)        Przy formatowaniu tekstu należy włączyć funkcję automatycznego dzielenia wyrazów, żeby tekst dobrze dopasowywał się do wiersza.

d)       Śródtytuły powinny być nienumerowane, pogrubione, wyrównane do lewej, podobnie jak tekst główny zapisane 12-punktową czcionką.

e)       Stosujemy akapit amerykański — pomiędzy zdaniem kończącym jedną myśl a zdaniem rozpoczynającym następną pozostawiamy tzw. odstęp akapitowy (Akapit — odstęp po akapicie).

f)        Do następnej linijki tekstu należy przechodzić, stosując zwykły Enter, bez używania kombinacji klawiszy Shift+Enter czy Shift+Ctrl+Enter.

g)       Krótkie wyliczenia, zawierające pojedyncze wyrazy, formatujemy do lewej, kończymy przecinkami i na końcu kropką, wyliczenia w formie dłuższych wypowiedzeń justujemy, kończymy średnikami lub kropkami i kropką na końcu. Stosuje się nie więcej niż dwa rodzaje wyliczeń w tekście, numerowane i nienumerowane.

5. Materiał ilustracyjny

a)       Tytuły i źródła do tabel, rysunków, fotografii zapisujemy kursywą, czcionką 10-punktową, centrujemy w stosunku do tabel i rysunków.

b)       Stosujemy różny sposób zapisu tytułów tabel i tytułów pozostałych materiałów ilustracyjnych:

 • Tytuły tabel umieszczamy nad tabelami, stosując opcję wyśrodkowania („Wyrównaj do środka”) i skrót Tab. 1.
 • Tytuły rysunków, wykresów, schematów umieszczamy pod materiałem ilustracyjnym, stosując opcję wyśrodkowania i odpowiedni skrót: Wykr. 1, Rys. 1, Schem. 1.

c)        Tytuły w formie zdania kończy się kropką, krótkie — bez kropki. Jeżeli autor nie powołuje się w tekście na tabele, rysunki i in., nie muszą być one numerowane.

d)       W tabelach konsekwentnie stosuje się równoważniki zdań albo zdania, nagłówki wewnątrz tabel pisze się wielkimi literami.

Zawsze podaje się informacje o źródle. Źródło podaje się wycentrowane, pod tabelami, rysunkami i in., na końcu stosuje się kropkę. Każde źródło powinno mieć pełny opis (jak w przypisie). Ilustracje powinny zawierać nazwę autora, np. Fot. L. Święcicki.

6. Zasady zapisu stosowane w tekście głównym

a) Nazwy obce instytucji. Gdy zapisujemy w tekście nazwę instytucji zagranicznej po raz pierwszy, powinniśmy podać jak najpełniejsze informacje o niej, tzn. i nazwę spolszczoną, i oryginalną. Jedną z nich umieszczamy w nawiasie. W dalszej części tekstu stosujemy konsekwentnie jedną z wybranych nazw: spolszczoną lub oryginalną.

Przykład:

W zeszłym tygodniu Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich (American Library Association, ALA) opublikowało dokument, na podstawie którego będzie możliwe przyznawanie jego członkom większych premii. Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich dba o swoje interesy.

Spolszczać można nazwy, które mają polskie odpowiedniki, np. Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich, Uniwersytet Wileński, ale: College Birkbecka.

Skróty instytucji należy rozwijać w pierwszym miejscu występowania, np. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich). Nie trzeba rozwijać skrótów powszechnie znanych.

b) Imiona i nazwiska. Przytoczone po raz pierwszy nazwisko poprzedza się pełnym imieniem (Bolesław Bolesławski). W dalszej części tekstu należy stosować już tylko pierwszą literę imienia (B. Bolesławski).

Wyjątek: pełne imię podaje się, jeżeli rozpoczyna ono zdanie oraz jeśli wymienia się po raz kolejny, ale w zestawieniu z nazwiskami cytowanymi po raz pierwszy. Bez imienia i inicjału można podawać nazwiska powszechnie znane. Imiona i nazwiska obcojęzyczne podajemy w postaci oryginalnej (chyba że wersja spolszczona już się upowszechniła).

c) Daty roczne konsekwentnie pisze się ze skrótem wyrazu „r.”, np. 1998 r. W zdaniu: W roku 1998… skrótu nie stosuje się. Zdanie — jeśli to możliwe — nie powinno też kończyć się skrótem.

d) Wyróżnienia.

Kursywę stosujemy do:

 • cytatów,
 • wszystkich kategorii tytułów: książek, sprawozdań, aktów prawnych, regulaminów, artykułów, prac doktorskich, referatów, norm, serii wydawniczych, postów na blogach, elementów stron WWW (np. zakładka Szkolenia) itp.,
 • nazw projektów, programów, jeśli są oficjalnymi i pełnymi tytułami dokumentów,
 • terminów definiowanych pierwszy raz,
 • obcojęzycznych terminów, pojęć,
 • motta (poza autorem).

Cudzysłów stosujemy do:

 • tytułów czasopism,
 • nazw różnego rodzaju imprez, wydarzeń: wystaw, konkursów, szkoleń, paneli, projektów, lekcji bibliotecznych, konkursów czytelniczych, happeningów i in. form pracy z czytelnikiem.

Bez wyróżnień (ponieważ wyróżnikiem są tu wielkie litery) podajemy tytuły:

 • portali, blogów, repozytoriów, baz, programów komputerowych, przeglądarek,

programów, projektów grantowych, unijnych (jeśli nie są to tytuły dokumentów).

Mieszane (część stała nazwy bez wyróżnienia, zmieniający się tytuł/nazwa w cudzysłowie):

 • cykliczne nazwy konferencji i innych imprez (np. VII Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka jako marka”),
 • nazwy studiów podyplomowych (np. podyplomowe studia „Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii”, ale „Podyplomowe studium prawa własności intelektualnej”),
 • licencji (np. Creative Commons „Uznanie autorstwa”, Creative Commons „Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska”).

Pogrubienie.

 • Autor może stosować wytłuszczenia w celu podkreślenia ważności wyrazów/pojęć/zdań, które wprowadził — ale koniecznie z umiarem (np. nie są potrzebne w sprawozdaniach).
  Nie stosujemy podwójnych wyróżnień, np. pogrubienia i kursywy jednocześnie.

e) Pauza, półpauza i dywiz. W poprawnie redagowanym tekście naukowym stosuje się trzy rodzaje znaków graficznych, drukarskich (kresek), które różnią się długością.
Pauza (myślnik) jest najdłuższa i wymaga spacji z obu stron: ( — ).
Półpauza (kreska łącząca) jest krótsza i nie ma spacji: 1998–2000.
Łącznik (dywiz) jest najkrótszy i nie może być w nim spacji: biało-czerwony, Bednarek-Michalska, niby-artysta, stosuje się go także przy przenoszeniu wyrazów.

7. Aparat naukowy:

a) Przypisy.

a)     Każdy cytat powinien być opatrzony poprawnym przypisem z podaniem stron.

b)     Zarówno przypisy, jak i spis bibliograficzny powinny być zgodne z normą PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.

c)     W przypadku cytowania na końcu każdego przypisu powinny być podane strony, z których zaczerpnięto cytat (bądź myśl).

d)     Należy stosować opcję automatycznego wstawiania przypisów. Na końcu przypisu zawsze stawia się kropkę.

e)     Przypisy wyrównujemy do lewej, zapisujemy 10-punktową czcionką, stosujemy odstęp 1-wierszowy, wyraz „Przypisy:” powinien być pogrubiony.

f)       Nie robi się przypisów do mott (podajemy jedynie autora i tytuł pod mottem).

Przykład:

Jedne z poważniejszych badań w zakresie kształcenia bibliotekarzy — znane jako projekt KALIPER1 — przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych w latach 1998–2000 pod auspicjami ALISE2.

g)     W przypisach stosuje się polskie skróty, np.

 • tamże (zamiast ibid., loc. cit.),
 • dz. cyt. (zamiast op. cit., wyd. cyt.),
 • W: (zamiast In),
 • i nast. (zamiast passim),
 • i in. (zamiast et al.).

Przykłady opisów dla poszczególnych typów dokumentów:

Dokumenty drukowane tradycyjnie

PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura

Wydawnictwa zwarte — całość:

ŻMIGRODZKI, Z. (red.). Bibliotekarstwo. Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa: Wydaw. SBP, 1998. ISBN 83-87629-09-X.

FEDOROWICZ, Z. i in. Finanse: praca zbiorowa. Warszawa: Difin, 2003. ISBN 83-7251-347-3.

Wydawnictwa zwarte fragment:

FISCHER, P. Begleitübungen zur Grundstuffe 2. Ismaning: Max Hueber Verlag; Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy, 1990, s. 37–38.

Artykuł w wydawnictwie zwartym (np. rozdział w książce):

ĆWIEKOWA, J. Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa: Wydaw. SBP, 1995, s. 36–46.

Wydawnictwa ciągłe całość:

Nauka i przyszłość. Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki. Grudzień 1990, nr 1– . Warszawa: Centrum Upowszechniania Nauki, 1990– . ISSN 0867-2687.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym:

WISŁOWSKA, M. Powikłań będzie mniej. Nauka i Przyszłość 2001, r. 12, nr 3, s. 18–19.

CIAK, J. Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2001, r. 1, s. 189–200.

Dzienniki Ustaw:

Poprawny skrót tytułu Dziennik Ustaw/Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej to Dz.U. Jeśli skrótu wymaga szczegółowy zapis miejsca umieszczenia aktu prawnego, zapis ten należy skrócić wg wzoru:

Tytuł aktu prawnego. Dz.U. nr 15, poz. 30, z późn. zm.

Dokumenty elektroniczne

PN-ISO 690-2 Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

a)      Jeśli w tekście przywołuje się strony WWW (nie wskazując cytatów, na przykład: Zaraz po nim w hierarchii jest NUKAT http://www.nukat.edu.pl/, to dodaje się przypis ogólny typu: 3 Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn. 2.10.2012 r.

b)     Gdy cytuje się jakiś fragment tekstu ze strony internetowej, należy podać cały przypis.

c)     Podczas sporządzania przypisów dla dokumentów elektronicznych należy kierować się zasadą, że obowiązkowe są tylko te elementy opisu, które odnoszą się do cytowanego dokumentu, a informacja jest łatwo dostępna z samego dokumentu lub dokumentacji towarzyszącej.

Wydawnictwa zwarte (książki, bazy danych, serwisy, portale) całość:

NAZWISKO, imię. Tytuł [typ nośnika]. Kolejność wydania/wersji. Miejsce wydania: wydawca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu*]. Warunki dostępu czyli adres*. ISBN/ISSN.

PARYSKA, Z., PARYSKI, W.H. Wielka encyklopedia tatrzańska [CD-ROM]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12863-4.

Centrum Informacji Europejskiej [on-line]. Ministerstwo Spraw Zagranicznych [Dostęp 18.02.2011]. Dostępny w: http://www.cie.gov.pl.

*obowiązkowe tylko w przypadku dokumentów dostępnych on-line.

Fragmenty wydawnictw zwartych (jw.):

NAZWISKO, imię. Tytuł [typ nośnika]. Kolejność wydania/wersji. Miejsce wydania: wydawca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu*]. Tytuł fragmentu. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu czyli adres*. ISBN/ISSN.

*obowiązkowe tylko w przypadku dokumentów dostępnych on-line.

HELIN, A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [CD-ROM]. Gdańsk: ODDK, [2003]. 4.2 Bilans.

System uczelnia [on-line] 2010 [Dostęp 18.02.2011], s. 5. Dostępny w: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/System_Uczelnia/20101001_Instrukcja_wersja_1.01.pdf.

Artykuły w wydawnictwach zwartych:

NAZWISKO, imię autora artykułu. Tytuł artykułu. W: NAZWISKO, imię autora/autorów książki. Tytuł [typ nośnika]. Kolejność wydania. Miejsce wydania: wydawca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu*]. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu czyli adres*. ISBN/ISSN.

*obowiązkowe tylko w przypadku dokumentów dostępnych on-line.

Wydawnictwa ciągłecałość:

Tytuł czasopisma [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data ukazania się czasopisma [Data dostępu*]. Warunki dostępu czyli adres*. Uwagi. ISSN.

*obowiązkowe tylko w przypadku dokumentów dostępnych on-line.

Ekonomia on-line [on-line]. Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2000– [Dostęp 19.02.2011]. Dostępny w: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/ekonomia/. Kwartalnik. ISSN 1641-750X. PARYSKA, Z.,

Artykuł w wydawnictwie ciągłym:

NAZWISKO, imię autora artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł wydawnictwa ciągłego [typ nośnika]. Wydanie. Oznaczenie zeszytu. Data aktualizacji [Data dostępu*], lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu czyli adres*. ISSN.

*obowiązkowe tylko w przypadku dokumentów dostępnych on-line.

HUCZEK, M., SOCHA, I. Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki. W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 3 (32) [Dostęp 19.02.2011]. Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek.php. ISSN 1507-7187.

STĘPNIAK, J. Konsorcjum Elsevier — sposób na dostęp do czasopism elektronicznych. W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 5 (34) [Dostęp 20.02.2011]. Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/stepniak.php. ISSN 1507-7187.

Biuletyn elektroniczny, system elektronicznego komunikowania się (forum, lista dyskusyjna i inne)w całości:

Całość systemu elektronicznego porozumiewania się (np. lista dyskusyjna, forum):

Tytuł [typ nośnika]. Miejsce wydania: wydawca, data wydania [Data dostępu]. Warunki dostępu czyli adres.

biblio-L [on-line]. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu [Dostęp 20.12.2009]. Dostępny w: mailto:listserw@LIST4FD3.PML.

Korespondencja publikowana (np. listy, komunikaty publikowane na stronach WWW):

NAZWISKO, imię autora komunikatu. Tytuł komunikatu. W: Tytuł systemu elektronicznego komunikowania się [typ nośnika]. Miejsce wydania: wydawca, data wydania [Data dostępu], lokalizacja w obrębie systemu macierzystego. Warunki dostępu.

NOWICKI, M. Kasia Paszkiewicz, laureatka Olimpiady Literatury... W: Forum gazeta.pl [on-line]. 12.09.2003 06:35 [Dostęp 20.02.2011]. Dostępny w: http://forum.gazeta.pl/forum/w,505,7935694,0,Kasia_Paszkiewicz_laureatka_Olimpiady_Literatu_.html.

Korespondencja osobista (gdy np. chcemy zacytować e-mail):

NAZWISKO, imię autora komunikatu. Tytuł komunikatu [typ nośnika]. Odbiorca. Data wysłania wiadomości [Data dostępu]. Uwagi.

WIELGUT-WALCZAK, J. Re: [Konferencja] Fotografowanie w bibliotekach. Do: Bożena MICHALSKA. 14 Nov 2003, 11:11:51 [Cytowany 20.12.2003]. Korespondencja osobista.

Bibliografia.

a)     Bibliografia powinna zawierać dokumenty cytowane w tekście, w tym również pozycje wymienione w podpisach pod rysunkami.

b)     W bibliografii nie należy podawać stron (tylko w przypadku artykułu lub rozdziału należy podać strony, na których się znajduje).

c)     Bibliografia powinna być umieszczona na końcu artykułu, numerowana automatycznie, na końcu pozycji zawsze stawia się kropkę.

d)     Bibliografię wyrównujemy do lewej, zapisujemy czcionką 10-punktową, stosujemy odstęp 1-wierszowy, wyraz „Bibliografia:” powinien być pogrubiony.

e)     Nazwiska i inicjały autorów wyróżniamy wielkimi literami.

f)      ISBN/ISSN podajemy przy opisie całości książki drukowanej, całości czasopisma drukowanego oraz przy opisie całości, fragmentów i artykułów z dokumentów elektronicznych, jeśli mają nadany ISBN/ISSN.

g)     Należy sprawdzić, czy wszystkie podane w przypisach i bibliografii linki są aktywne (link aktywujemy za pomocą hiperłącza dostępnego w edytorze tekstu).

 

Przykład:

Bibliografia:

 1. BASARA, Z. Czytelnicy do klawiatur. Gazeta Wyborcza 2007, nr 52, s. 15.
 2. BIRDSALL, W. Web 2.0 as a social movement. W: Webology [on-line]. 2007, Vol. 4, No. 2 [Dostęp 20.03.2009]. Dostępny w: http://www.webology.ir/2007/v4n2/a40.html.
 3. DLESE — Digital Library for Earth System Education [on-line]. [Dostęp 20.03.2009]. Dostępny w : http://www.dlese.org.
 4. DYSON, E. Wersja 2.0: przepis na życie w epoce cyfrowej. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999. ISBN 83-7180-379-6.
 5. GRAHAM, P. Web 2.0 [on-line]. [Dostęp 20.03.2009]. Dostępny w: http://www.paulgraham.com/web20.html.
 6. JASKOWSKA, B, DUDCZAK, A. Library 2.0 — rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa? Przegląd Biblioteczny 2007, nr 3.
 7. KOSZOWSKA, A. Jack Maness o teorii Biblioteki 2.0 oraz o tym, co Web 2.0 oznacza dla bibliotek. W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2007, nr 85 [Dostęp 20.03.2009]. Dostępny w: http://www.ebib.info/2007/85/a.php?koszowska.
 8. KOWALSKA, M. Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa: Wydaw. SBP, 2007. ISBN 978-83-89316-68-4.
 9. LENIEK, A. Web 2.0. W: I-słownik.pl: słownik slangu informatycznego [on-line]. [Dostęp 30.03.2009]. Dostępny w: http://www.i-slownik.pl/1,1894,web,2,0.html.
 10. MILLER, M., MROCZEK, E. Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych [on-line]. [Dostęp 30.03.2009]. Dostępny w: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek.
 11. O'REILLY, T. What is Web 2.0? [on-line]. [Dostęp 30.03.2009]. Dostępny w: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html?page=1.
 12. STARZYŃSKI, M., GOGACZ, G. Rola narzędzi Web 2.0 w budowaniu wizerunku nowoczesnej biblioteki. W: WOJCIECHOWSKA, M. (red.). Elektroniczny wizerunek biblioteki. Gdańsk: Wydaw. Ateneum, 2008.
 13. TREMBOWIECKI, A. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka. Warszawa: Wydaw. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006. ISBN 83-88581-26-0.

UWAGA! Pliki tekstowe należy przesyłać do redakcji w formacie .doc, odt lub .rtf.

Toruń, czerwiec 2013 r.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Książka nie została wysłana do innego wydawnictwa.
 2. Dostarczony plik jest przygotowany w edytorach OpenOffice, Microsoft Word lub formacie RTF.
 3. Tam gdzie był URL został w bibliografii i przypisach podany.
 4. Tekst ma wielkość czcionki 12-punktów, dla streszczenia i słów kluczowych 10,  wszystkie ilustracje są wklejone do tekstu.
 5. Tekst stosuje zasady podane w przewodniku dla autorów.
 

Prawa autorskie

Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB wydawane są na wolnych licencjach Creative Commons BY-SA. Jeśli chcesz zastostować inną wersję tych licencji zgłoś to w uwagach do redakcji.

 

Polityka prywatności

Informacja dla użytkowników platformy wydawniczej EBIB – Open Journal System.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie EBIB, Sadurki 233, 24-150 Nałęczów.
 2. Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek dla realizacji usług wydawniczych.
 3. Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są w celu realizacji usług wydawniczych.
 4. Dane osobowe nigdy nie były i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Użytkownicy platformy wydawniczej EBIB mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz do żądania ich usunięcia.
 6. Naruszenia ochrony danych osobowych można zgłaszać do Redakcji EBIB mailowo redakcja@ebib.pl.